1970-2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Դղեակը | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 1
Անկարելին/Խորհուրդ խորին... | ՍԵՒԱՆ, ԱՐՄԷՆ9
Ե. Օտեանականներ | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 10
Իմաստութիւն/հիմա | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ17
Թրաշուշաններ | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 18
Մահուան կամուրջը (վէպ)-9 | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 20
Ամէնօրեայ պատմութիւն/Ֆիեստան...Մատոնա… | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, Ն[ԱԶԱՐԷԹ]28
Դէպքերը Ջօրջըզ Խմիչքարանում - 2 | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ30
Չարենցապատում (հատուած մը) | ԹԱՒՐԻԶԵԱՆ, ՄԻՔԱՅԷԼ38
«Ուռուցիկ դարձնելու համար» | 41
Եղիշէ Չարենցի «Երկիր Նայիրի»ի մասին | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 42
Տաղանդի մասին | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]45
Հայաստանի արուեստը | ՈՍԿՈՒՆԻ, ՏԻԳՐԱՆ 53
Պեռնար Շօ եւ իր «Փիկմէլիընը» | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ62
Բաց նամակ Շահան Շահնուրին | 68
Յարգելի Շահան Շահնուր | ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ69
Սոլժենիցինի պարագան | 74
Սոլժենիցինի նամակը | ՍՈԼԺԵՆԻՑԻՆ, ԱԼԵՔՍԱՆՏՐ78
«Չոսթաքովիչի ամօթը» | 80