1970-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Երբ ձմեռ գայ | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 1
«Օրուան Երգը», «Կարօտ», «Սէրս ու Հոգիս» | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 18
Դեռ դարեր, դարեր անսահման... | ԿՌԱՆԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ20
Կը վախնամ որ օր մը... | Կ[ՌԱՆԵԱՆ], Բ[ԻՒԶԱՆԴ]21
Մահուան կամուրջը (վէպ) (Ժ.) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ22
Վերյիշումի օր... | ԱՐՇԻ27
Դէպքերը Ջօրջըզ խմիչքարանում - 4 | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ29
Ազնուութիւն | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ40
Աստուած կը վերադառնայ | 41
Աստուած կը վերադառնայ (հայացուց Տիգրան Ոսկունի) | ՏԻՒՔԷՆ, ԺԱԳ42
Աշուղ - Արքայ, Սայաթ-Նովա-- 2 | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ52
Ընթացիկ բանավէճեր ազգային հարցերի շուրջ - 2 | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ61
«Թատերական Դէմքեր» - Նշան Պէշիկթաշլեան | 71
Պետրոս Ադամեան | 72
Ազնիւ Հրաչեայ | 73
Սերովբէ Պէնկլեան | 74
Մարի Նուարդ | 75
Թ. Ֆասուլեաճեան | 76
Սիրանոյշ | 77
Վահրամ Փափազեան | 78
Վ. Ֆէլէկեան | 79
Եթէ ձեր Պերճ Մեհեանին վրայ... | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ80