1972-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հրաշալուր պատմութիւն Ռուբինեանց - Զմայլելի Զապէլ Թագուհին, Հանճարեղն Հեթում Արքայ եւ ժամանակակից ընտրանի | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 1
Ալիսիա Կիրակոսեանի հետ | ԿՌԱՆԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ20
Գէորգ Էմինի հետ | ԿՌԱՆԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ21
Մէկ վայրկեան յոտնկայս լռութիւն | ՊԱՐԹԵՒԵԱՆ, ՆՈՐԱՅՐ22
Ես տիրացայ | ՇԱՀՊԱՆ24
Կը վարժուիս, Տիկին Գոլոմպոս | ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ25
Անծանօթին | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ36
Հայկական ուղեւորավէպ -8 | ՁՈՐԵՑԻ, Յ.38
Երկար ու անհուն գիշեր... | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՆԱԶԱՐԷԹ44
Ահարկու աթոռակներ | ԶԱՆՈՅԵԱՆ, ՎԱՀԱՆ45
Ձմեռնային հեքիաթ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]53
Աւերակները | ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ, ՔՆԱՐ54
Զուգահեռի առանցքէն | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ56
Հեռաձայնը լռեց... | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ57
Ամէնօրեայ Հայոց Պատմութիւն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ60
Մեռելաթաղի օրագիր | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ64
Շիտակ ճանապարհը («Անմիջական Գրականութիւն» գրքին առիթով | ՍԱՍՈՒՆԻ, ԿԱՐՕ65
«Անմիջական գրականութիւն» | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ67
Բէյրութում լոյս տեսած «Անմիջական Գրականութիւն» ժողովածուի մասին | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]71
Վկայութիւններ - Տասնամեակ «Բագին» Ամսագրի | ՍԱՄՈՒԷԼ - ՀՐԱՆՏ74-75
«Բագին» Ամսագիր | ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ, Յ. Խ.76
Բէյրութի «Բագին» Գրական Ամսագրի Տասնամեակը | Լ. Մ.78