1972-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ապահարզանէն ետք մարդիկ երբեմն կը կարօտնան իրենց կիները | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 1
Գարուն | ԱՐՄԱՆՏ8
Կը վարժուիս, տիկին Գոլոմպոս -2 եւ վերջ | ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 9
Երէ՞կ էր միթէ թէ դար մը առաջ... | ԹԱՒՐԻԶԵԱՆ, Մ.19
Հայկական ուղեւորավէպ - 9 | ՁՈՐԵՑԻ, Յ.22
Զուգահեռի առանցքէն | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ27
Աստղերու Ձայնը/Ճերմակ Պատուհան/ Ներաշխարհ/ Փետուրէ Ոգին | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ29
Փառքի ետեւէ | ՍԱՍՈՒՆԻ, ԿԱՐՕ33
Ազգայինը, Միջազգայինը եւ Ապազգայինը երէկ եւ այսօր | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]36
Մուտքը գեղարուեստական արձակում | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ44
Փապլօ Ներուտա Նոպելեան մրցանակաւոր (1971) | 48
Բարձունքներ Մաքչու - Բիքչուի / Թագուհին | ՆԵՐՈՒՏԱ, ՓԱՊԼՕ61
Պուտտան ու Պուտտայականութիւնը | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ63
«Կէտեր» (Հեղինակ՝ Խոսրով Ասոյեան | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ74