1972-9
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ի մօտոյ | 1
Կեանքիս գրքէն (հատուած) | ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ Ռ[ՈՒԲԷՆ] 2
Անամօթը («Քիւրտիստանի լեռներու մէջ») | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 6
«Արմատ եւ Էութիւն» | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ԱԼԻՍԻԱ 12
Կարթագենի Դուստրը (հատուած) | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, Յ[ԱԿՈԲ]14
«Ինծի նայէ', Սեդա...» | ԱՐՓԻՆԷ, Ա.18
Կինը՝ նման Ծառի/Դուն/Աղջիկը, որուն աչքերը... | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]38
Հայկական ուղեւորավէպ - 12 | ՁՈՐԵՑԻ, Յ.40
Արձանը... | ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ, ՔՆԱՐ48
Մահ՝ Ն. Պէշիկթաշլեանի | 49
Մասնակին եւ ընդհանրականը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]50
Ժերար Տը Ներվալ - 1 | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, Ն[ՈՒՊԱՐ]57
Տագնապահար երիտասարդութիւնը | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ67
Ժան Ժընէ հայելիներու սրահ մը -Հայացուց՝ Էլօ Սարաճեան (Ա.) | ԷՍԼԻՆ, ՄԱՐԹԻՆ73
Կոչ -Արամ Հայկազի մեծարում | 79