1974-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Յուղարկաւորութիւն մը (թատերգութիւն) | ՈՐԲՈՒՆԻ, Զ. Մ. 1
Սերմնացան (անտիպ) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]14
Էական մարմին | ՊԸԼՏԵԱՆ, Գ[ՐԻԳՈՐ]15
Հորիզոնէ հորիզոն | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ]25
Նահանջ օրուան նահանջ ժամը | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ37
Տպաւորութիւններ (Շար. 9 եւ վերջ) | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ]38
Շեշտեր մթին ու մեծաշուք | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]49
Իսահակեանական առասպելներ (Շար. 3 եւ վերջ) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]57
«Ռուսիան զրկուած է իր ամէնէն գեղեցիկ ձայնէն» | ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ, ՔՆԱՐ64
Եդուարդ Տասնապետեան | 71
Բացման ճառը | ԵԴՈՒԱՐԴ ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ74
Յ. Օշականի գործերուն նուիրուած գրական երեկոյթ | 76
Խօսք՝ Յ. Օշականի մասին | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 77
Հայկական պետական Ակադեմական երգչախումբը | ԱԼԱՀԱՅՏՈՅԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ79