1974-7
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Պատուհանին Աստղը | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ 1
Գարնանամուտ՝ Փարիզ, 1968/26Րդ Տարեդարձիդ/Ղիածան | ՍԷԹԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ7
Զանձն Իմ Փառաւորեալ | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, Ս[ՄԲԱՏ] 8
Ճամբորդութիւնը (Հայացուց՝ Ս. Կիրակոսեան) | ԷԼ ԽԱԼ, ԵՈՒՍԷՖ15
«... Չեմ Կատակեր» | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ20
Կիսկատար Գեղօն Յաղագս Երգիչներուն Նանանահայ | ՕԴԱՔԱՐ25
Հորիզոնէ Հորիզոն | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ]26
Գուլագ Արշիպելագ | ՍՈԼԺԵՆԻՑԻՆ, ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ28
100 Ամեակի Մը Նախօրէին... (Ինտրայի Ծննդեան 100Ամեակ) | 39
Անդրատառը, Ինտրա Եւ Տ. Չրաքեան (Շար. 1) | ՊԸԼՏԵԱՆ, Գ[ՐԻԳՈՐ]40
Լիբանանցի Յառաջապահ Բանաստեղծներ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ49
Ֆրանսական Ժամանակակից Բանաստեղծութիւնը (Շար. 3) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ60
«Սոցիալիզմի Բուն Էութիւնից» Բխած Բաներ | 71
Դաւաճանութեան Ուղին | ՍՈԼՈՎԵՈՎ, Ի.72
Զայրոյթ Եւ Արհամարհանք | ՍԻՐԱՍ, ՀՄԱՅԵԱԿ74
Առանց Հաւատի, Առանց Խղճի | ԴԱՐԲՆԻ, ԱՐՇԱՒԻՐ75
Հայրենադաւութեան Ճանապարհով | ԱՂԱՒՆԻ76
Երդուեալ Վլասովականը | ՇԱԹԻՐԵԱՆ, ՄԻՔԱՅԷԼ77
«Կրկնում Եմ» (Ս. Փարաճանովի Մասին) | 80