1974-6
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մոռցուած Բաներ (Անտիպ) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ] 1
Քամին | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]5
Փշալարացանկերի Եզրերին (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, Ս[ՈՒՐԷՆ] 6
Վերադարձի Երգ | ԳԱՐԱԼԷՔԵԱՆ, Ա[ԶՆԻՒ]23
Կատուն... | ՊՉԱՔՃԵԱՆ, ՄՈՎՍԷՍ24
Ադամամութին / Վախս | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, ԿՈՐԻՒՆ30
Հորիզոնէ Հորիզոն | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ]32
«Նահանջ»Ը Ներքին Սպառման Ապրանք | 37
Ժողովրդային Հոգեբանութիւնը «Քաջ Նազար» Հեքիաթին Մէջ (Շար. 3 Եւ Վերջ) | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ55
Ֆրանսական Ժամանակակից Բանաստեղծութիւնը (Շար. 2) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ60
Ալիսիա Կիրակոսեան | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ]70
«Թատրոն 67»Ի Ներկայացումները | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]74
Որպէսզի Թիւրիմացութիւնը Չխորանայ... (Կ. Սասունիի Հորիզոնէ Հորիզոն Արձակի Առնչութեամբ) | 78
Բարի Լուր... Եւ Տխուր Իրականութիւն... (Ընթերցանութեան Տեղատուութեան Մասին) | 80