2011-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Յիսնամեակի մը սեմին՝ մտածել բազմաբնոյթ հարցերու մասին եւ կողմնորոշուիլ | Պ[ԱԼԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ] 1
Վերջին ազդարարութիւն | ԱՐՄԵՆԵԱՆ, ԿԱՐՕ 3
Robotica/Ներքին ձայն/Ժպիտդ | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 9
Դառն բոյրեր/Կարօտաբաղձ/ Անվերադարձ... | ԳԱՐԱԼԷՔԵԱՆ-ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ, ԱԶՆԻՒ 13
Դէպի անքնութիւնը քո…/Գիշերային այգին/Գիշերային/Սենեակում/Բազրիքը | ԱՐՍԷՆ, ՎԱՀԷ15
Խորհուրդ մարդկանց/Խնայեցէ'ք ինծի/Հաշուեկշիռ | ՏԷՏԷԵԱՆ, ԽԱՉԻԿ21
Սէր, արուեստ, սպանութիւն | ԽԱՆՋԵԱՆ, ԳՈՒՐԳԷՆ24
Պուրճ Համուտը կայ, Աստուած վկայ | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ30
Տարեդա՞րձ, թէ՞ կեանքի հաշուեյարդար | ԳԻՐԷՋԵԱՆ, ԶՕՀՐԱՊ36
Երկրաշարժ | ՄԻՆԱՍԵԱՆ-ՄԻՍԿԱՐԵԱՆ, ԼԱԼԱ46
Եղիազար Մուրատեան. մտաւորական ասպետը | ԱՆԴՐԱՆԻԿԵԱՆ, ԱՐԹՈՒՐ (ԴՈԿՏ.)51
Մակար Բարխուդարեանը եւ Ապրէս Բէկնազարեանի «Գաղտնիք Ղարաբաղի»ի ճակատագիրը | ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ-ԲԱԼԱՅԵԱՆ ՎԱՆԻԱՅԻ, ԶԻՆԱԻԴԱ57
«Հայուն գոյապայքարի ճանապարհը» (հեղինակ՝ Հրայր Ճէպէճեան) | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, Ս[ԵԴԱ] Դ.62
Վրէժ Գլնճեան-Թուրեան հայրենի գիւղին կառչած հայ գիրին ու գրականութեան սպասարկու մը | ՊԱՍՄԱՃԵԱՆ, ՆՇԱՆ66
Թոմաս Դրանսդրոմէր | Պ[ԱԼԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]72
Մթին բացիկներ/Յուշերը զիս կը դիտեն/Կարճատեւ դադար երգեհոնի Նուագահանդէսի ընթացքին (Հայացուց՝ Յ. Պալեան) | ԴՐԱՆՍԴՐՈՄԷՐ, ԹՈՄԱՍ74
Համաստեղի Տէր - Զօր այցելութեան մասին | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ78
«Բագին»ի հանդիպումները... Յիշեցման կարգով | Պ[ԱԼԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]82
... Դէպի հոգեմտաւոր բիւրեղացում | ԾԻՐԱՆԻ, ՄՈՎՍԷՍ (ԴՈԿՏ.) 84
Հրայր. Հայկական միսթիսիզմին ընդմէջէն ինքզինք յայտնաբերող նկարիչը | ԲԱԳԻՆ86
Բովանդակութիւն 2011 տարեշրջանի թիւ 1, 2, 3, 4 թիւերու | 92
Գիրքերու Հետ | 96