1978-1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ուշացած ալբատրոսը | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 1
Երազի մը խորհրդապատկերին | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 9
Բանկօօպը եւ մամութի ոսկորները (Հատուած) | ԶԱՐԵԱՆ, ԿՈՍՏԱՆ 11
Եղիշէ Չարենց | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ18
Մեր գրողները - Արա Պալեոզեան | ԿՌԱՆԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ19
Նուագահանդէսը | ՊԱԼԵՈԶԵԱՆ, ԱՐԱ21
Լուսանցք | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ31
Մենք երգելով տեսնել ուզեցինք մեր լոյսը... | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ԱՐԱՔՍԻ Ն.34
Հպատակներու զանազանում... / Ապառնի քաղաք/ Ես եւ ես, կամ՝ ես եւս/ Ինձմէ առաջ | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ39
Հողը | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ42
Ալեքսանդր Սոլժենիցին (Մարդը, ճանապարհը, գործը) (Շար. 7 եւ վերջ) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]45
Աճառեանի հետ | ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ, ԳԱՌՆԻԿ54
Դարձեալ այս մեծ հայուն հետ (Ն. Աղբալեանի մասին) | ՊԱՐՈՅՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏ59
Երկրային մուսաներ... | 64
Մի լուսանկարի հետքերով | ԴԱՐՈՆԵԱՆ, Ս.65
Իտալացի աղջկան երգ 1859 թուականից | ՆԱԼԲԱՆԴԵԱՆ, ՄԻՔԱՅԷԼ68
Հայաստան եւ հայը (Բ. Կռանեան) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]70
Յուշարձան Վահրամիս (Վահէ - Վահեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ71
Կարօտի ճամբաներով (Թ. Թորանեան) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ73
Երգեր առանց երաժշտութեան | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ75
Հրաժեշտի երգ | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ78
Յովհ. Գրիգորեանի բանաստեղծութեան մասին | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ԱՐ.78
Յովհ. Գրիգորեանի բանաստեղծութեան մասին | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ԱՐՏԵՄ78
Կռունկը կը կանչէ (Բեմադրիչ՝ Ժորժ Սարգիսեան) | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ79