1978-6
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մէկում ցերեկ է, միւսում՝ գիշեր... (Բաց նամակ) | ՍԻՀՈՒՆ, Գ. 1
Թռչունները պաստառին վրայ /Հովէ մարդը / Մարդիկ / Ջերմութիւն 40O / Հոսանքին մէջ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ10
«Կուտ Պայ Մայ Լավ»... | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ13
Մեռեալ Ծով/Պիղատոս/Անգարա/Անի/Լճակ Իմ | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ17
Կիլիկեան մերն է | ԱՐՄԵՆԵԱՆ, ԿԱՐՕ19
Աքացին... / Քու քերթուածը | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ25
Սպասելով Կոտոյին (Շար. 5) | ՊԵՔԷԹ, ՍԱՄՈՒԷԼ26
Թուղթին անդաստանը... (Միխայէլ Մայիմէի Փառատօնին Լիբանանի նախագահին խօսքը) | 37
Միխայիլ Նայիմէի հետ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ39
Միխայիլ Նայիմէի կեանքը եւ աշխարհը | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ48
Շարժանկարը իբրեւ միջոց | ՏԱՏՈՅԵԱՆ, ՍԱԳՕ54
Պարը... | 57
Գոյութենապաշտութեան փիլիսոփայութիւնը (Շար. 2 եւ վերջ) | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ59
Չորրորդ մը կը փնտռուի (Ատրինէ Տատրեան) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ69
Իմ սիրտը (Ռուբինա Տէր Բարսեղեան) | Պ. Հ.70
Ցայգալոյս (Ռուբէն Զարդարեան) | 72
«Ստախօս կ'ուզուի» (Բեմադրութիւն՝Վաչէ Ատրունիի) | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ74
Մշակութային լուրեր | 76
Ամերիկահայ գրողներու համագումարի Վարչութեան հաղորդագրութիւն թիւ 4 | 79