1982-2
ԽորագիրԷջ
Վհուկները | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 1
Որք Զարդարեցին/Նմանեալ Մովսէսի/Կանոն Սրբոց Թարգմանչաց/Անճառելի Շնորհօք Լցեալք | 18
Յովհան Մանդակունի /Վարդան Վարդապետ | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, Գ. Ա. 22
Շարժում | ԹԵՄԻԶԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ24
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 2) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]25
Կեռասենին... | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ40
Մեծարանք՝ Հայ Գրագէտներու | 41
Յ. Կարապենցի «Միջնարար»Ը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ42
Եւ Եւս Խաղաղութեան Զտէր Աղաչեսցուք | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ47
«Պոկուած Ծառեր»Ուն Տարերքը | ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, Ն.49
Պոկուած Ծառեր (Հատուած) | ԱՐՓԻՆԷ, Ա.52
Ժ. Աթթարեանի «Կեանքը Գեղեցիկ Է» Հատորը | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]54
Նոր Տարուայ Պատմութիւնը (Հատուած) | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ57
Լուսիկ Մելիքեանի «Թեհրան»Ը | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ59
Առաջին Յոյզեր (Հատուած) | ԼՈՒՍԻԿ61
Գոյաբանական Տագնապը Կամ Հայկականութեան Հարցը Լիբանանահայ Նկարչութեան Մէջ | ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ-ՏԱՏՈՅԵԱՆ, ՍԵԴԱ63
Պարոյր Հայկազնը Իր Ժամանակակիցների Ոլորտում (Շար. 2) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]69
Henri Troyat.Le Pain De L'Etranger/ | 73
«Այնքան Երկար Ճամբայ Մը» | ԹՐՈՒԱՅԱ, ՀԱՆՐԻ74
Երուանդ Օտեանի Հ.Հ. Անցագրի Լուսապատճէն | 76
Մշակութային Լուրեր | 79