1984-1-2

ԲԱԳԻՆ, ԻԳ. ՏԱՐԻ,
1984 ԹԻՒ 1-2

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Յակոբ Օշականի գրական գործունէութեան

Ներբեռել PDF տարբերակը

ԽորագիրԷջ
Յ. Օշական Ջատագով Արժէքներու Մշտակենդան Առկայութեան | ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 1
Յ. Օշական Թուականներով Եւ Թիւերով | 4
Նամակ՝ Օշականին | ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ, Յ.31
Հողմաղացը | ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ, Յ.32
Օրագիր | ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ, Յ.32
Յակոբ Օշական (Աշակերտական Յիշողութիւններ) | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ]33
Յակոբ Օշական | 51
Աշակերտները Ուսուցիչին Մասին | 52
Ուսուցիչը՝ Աշակերտներուն | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ54
Նուաճում Մեկնակէտը՝ «Առաջին Արցունքը» | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ57
Յակոբ Օշական | ՀԱՄԱՍՏԵՂ63
(Արեւմտահայ Գրողներու Մասին) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ64
Օշականի Մասին | ՍԱՍՈՒՆԻ, ԿԱՐՕ66
Օշականի Մասին | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ]66
Թիւրքմէնին Աղջիկը | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ67
Փիատէ | ԹԱԹՈՒԼ, ՎԱՀՐԱՄ77
(Արեւմտահայ Գրողներու Մասին) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]78
(Հայ Գրականութեան Մասին) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]80
«Ծակ-Պտուկը» Կամ Անհատին Ծառացումը Շրջապատին Դէմ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ81
Անիրաւը | ԱՃԵՄԵԱՆ, ՏԻՐԱՆ90
Զայրոյթ Եւ Պատկառանք... | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ91
Արուեստը... | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]92
Վէպը Եւ Արդիական Սկզբունքը (Հատուած) | ՆՇԱՆԵԱՆ, ՄԱՐԿ93-105
Օշականի Մասին | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]106
Օշականի Մասին | ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ, Գ[ՈՒՐԳԷՆ]106
Հեղեղը (Յ. Օշականի Յիշատակին) | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ107
Մեր Զատիկը | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]108
Յ. Օշական՝ Քննադատ (Շար. 1) | ՊԸԼՏԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ109-122
(Յ. Օշականի Մասին) | ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ122
Նոյն Ճամբուն Մէջ... | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ123
(Արեւելահայ Գրողներու Մասին) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ124-125
Յակոբ Օշական | ՏԱՐՕՆԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ126
Օշականի Ոճային Գլխաւոր Յատկանիշը՝ Պատկերը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ127-130
(Յ. Օշականի Մասին) | ՆՈՒՐԻԿԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]130
(Կարծիքներ) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ131-132
«Մինչեւ Ո՞Ւր» | ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ, ՄՈՎՍԷՍ Ս.133-137
(«Համապատկեր»Ի Մասին) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]138
Վիպական Տարրը Օշականեան «Համապատկեր»Ին | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ139-145
(Գրողի Ու Բանաստեղծութեան Մասին) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ146
Յակոբ Օշականի Տեղը Արեւմտահայ Գրականութեան Մէջ | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ147-157
(Յ. Օշականի Մասին) | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ157
Այցետոմս (Յ. Օշականի Շիրիմին) | ԵՂԻՎԱՐԴ158
Գերեզման Յակոբ Օշականի | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ159
Խմբագրական Նոթ | 160