1998-4
ԽորագիրԷջ
«Բագին»Ի 1997Ի Բովանդակութիւնը | 156
Ժամերէն Մէկը... | 1
Կայսրը (Հատուած) | ԼԵՒՈՆ ՇԱՆԹ 3
Երկու Խօսք «Կայսր»Ի Գլխաւոր Անձերուն Մասին | ԹԱՇԵԱՆ, ԲԵՆԻԱՄԻՆ 21
Այգեկութք/Ստինքներ/Ես Մթնել Եմ/Փակում Եմ Աչքերս | ԱՐՄԱՆՏ28
Ցիրուցան Էջեր (Շար. 4 Եւ Վերջ) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ32
Octopus/Համբերանքին Անիծապարտ/Գիշերային Կաղկանձներ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ50
Կարմիր Թելը (Շար. 4 Եւ Վերջ) (Պատշաճեցում՝ Փօլ Գէնթէն) | ՏԱՆՔԵՐ, ՀԱՆՐԻ56
Ենթաեսէն Փշրուած | ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՆԴ77
Նիկողոս Կ. Թահմիզեան | 81
Նիկողոս Կիրակոսի Թահմիզեան | 82
«Սասնայ Ծռեր»Ի Երաժշտական Պահպանուած Հատուածների Մասին | ԹԱՀՄԻԶԵԱՆ, ԴՈԿՏ. ՓՐՈՖ. ՆԻԿՈՂՈՍ Կ.83
Տիգրանեան Արխիւներու Կեդրոն (Աւ. Ահարոնեանի Մահուան 50-Ամեակ) | ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ՏԻԳՐԱՆ102
Թարգմանութի՞Ւն, Թէ Դաւաճանութիւն... - Ե. Չարենցի Արաբերէն Նահատակութեան Առիթով | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ106
«Ես Իմ Անուշ»Ի Ոդիսականը (Շար. 5) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ125
«Գաղթակայանէն Խորհրդարան...» (Հեղինակ՝ Մելգոն Էպլիղաթեան) | 141
«Քարաձայն Պատարագ» (Հեղինակ՝ Հրանդ Մարգարեան) | 143
«Կոստան Զարեանի Շուրջ» (Հեղինակ՝ Վարդան Մատթէոսեան) | 145
Մեր Բանաստեղծները | 147
Երանի՜, Որ Ունի... (Համաստեղի Մասին) | 151
Համաստեղի Նամակները | ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ, ՄԱՐԳԱՐԻՏ153
Ա. Ա. Փաշայեանի «Օտարազգի Հայագէտներ» Աշխատութեան Մասին | ԱԲԳԱՐԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ155
Հաղորդագրութիւն | ԴԻՒԱՆ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ Գ. ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ158
«Բագին»Ի 1998Ի Բովանդակութիւնը | 160