2001-1
ԽորագիրԷջ
Մոմ Մը Միայն՝ 2000 Ամեակի Տարեդարձիդ/Տարագիր Լոյսին Վերադարձը/Աճիւն/Եղեռնի Խաչքար | ՍԻՄՈՆԵԱՆ, ՊԷՊՕ 1
Ուսուցիչս | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ 8
Տպաւորութիւն/Երկձայն Նոթեր Ճանապարհի/Կայարանները/Հեռաւոր Ակնարկ/Իղձ/Ափսոսանքի Մը Նման | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ 17
Մաքառում | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 22
Անունդ…/Ցանկութիւն/Իմ Աղուո՜Ր…/Հոն.../Իմաստնացում/Ամէն/Միայն.../Գաղտնիք/Դարը | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, Ս[ԵԴԱ] Դ. 45
Անսպասելին... | ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ, ՄԱՏԼԷՆ50
Գաղտնիքը... | ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ, ՆՈՐԱ55
Դժոխքի Վարդը... | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, ՍԱԼԲԻ62
«Կամայական Վերաբերումներով»... (Յ. Օշականի «Հարիւր Մէկ Տարուան» Եւ «Հաճի Ապտուլլահ» Գործերուն Առիթով) | ԲԱԳԻՆ64
«Հաճի Ապտուլլահ» (Հատուածներ) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ69
Թիւրիմացութեամբ Եւ Մասամբ Նորին... (Շար. 1) | 85
Գանատական Գրականութիւն - Ալ Փըրտի (1919-2000) | ՇԱՐԱՊԽԱՆԵԱՆ, ՄԱՐԳԱՐ102
Հազուագիւտ Բաներ/Դադար/Պապիրոս/Մարդը Առանց Երկրի (Թարգմ. Մ. Շարապխանեան) | ՓԵՐՏԻ, ԱԼ108
Թուաբանական Շփոթ... | ԲԱԳԻՆ111
Ասք Էութեան - Զ. | ԶԱՐԵԱՆ, ՆԱՅԻՐԻ113
Անծանօթներու Ծննդոցը... | 114
Զգո՜Յշ Եղէք, Մարդի'Կ... | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ115
Ամօթներէն Մէկը Եւ Ամօթալիները... | 117
Ստալին | ԶԱՐԵԱՆ, ՆԱՅԻՐԻ117
«Էջեր Փակ Գզրոցներից» | ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ, ՍԻԼՎԱ119
«Խօսող Ձեռքեր» (Հեղինակ՝ Ռուզան Մահտեսեան) | 121
«Քրոնիկոն Քնարական» (Հեղինակ՝ Վազգէն Շուշանեան) | 123
«Նաւատոմար» (Հեղինակ՝ Կոստան Զարեան) | 126
Մշակութային Լուրեր | 129
Հաղորդագրութիւն | 139