2005-2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Բագինի անցնող տարին | ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 1
Շահան Շահնուր՝ Ֆրանսագիր բանաստեղծ | Պ[ԱԼԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]3
Այնքան ատեն…/Աւազները որպէս սահման/Երկու երիտասարդութիւններ կը քալէին (Ֆրանսերէնէ թարգմանեց՝ Յ. Պ.) | ՇԱՀՆՈՒՐ, ՇԱՀԱՆ 4
Փութկոտ պահեր/ Անդրադարձ/ Առեղծուածային | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ 6
Վայրկեանին իրական/ Անցելադարձ ուղիով | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 8
Մամլոյ ցուցահանդէս | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ 10
Անուշ աղբիւր | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, ՍԱԼԲԻ26
Բանաստեղծութիւն/ Հայրենիք/Վահան Թէքէեանին | ԿԱՄԻԼԱ29
Խոնարհներուն վերջինը/Իմ սէրը անհո՜ւն է այնքան | ՏԷՏԷԵԱՆ, ԽԱՉԻԿ30
Խենթը, որ բանաստեղծ Էր... | ՀԱՃԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ 32
Բանաստեղծին | ԱՐԵԱՆ, ՍԱԳՕ36
Կոստան Զարեանէն անտիպ նամակ մը Վահան Մալէզեանին / Երկու անտիպ նամակներ Վահան Թոթովենցէն | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ40
Էջ թերթելու արագութեամբ Աստուած լինելու հնարաւորութիւն | ԱՐՇԱԿԵԱՆ, ՄՀԵՐ43
Անհետացող դէմքեր - Ժան-Ժագ Վարուժան (Ուզունեան) | Բ[ԱԳԻՆ]49
Համաստեղ՝ դրախտ կորուսեալի վկայարան | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]52
Ուղղագրութիւնը թապու ըլլալէ դադրելու վրա՞յ Է | ԳԱԼՖԱՅԵԱՆ-ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ԴՈԿՏ. ՀԻԼՏԱ63
Սիրողական թէ արհեստավարժ թատրոն | ՖԱԶԼԵԱՆ, ՊԵՐՃ69
Կարպիս Ափրիկեան - կեանք մը երաժշտութիւն՝ Ազգի հարազատ ենթահողի վրայ | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]72
Հայաստան՝ դարերու փորձութեան մէջ (Աննի եւ Ժան Փիէր-Մահէ) | Բ[ԱԳԻՆ]78
Նոր գիրքեր | 80