2005-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Գրականութեան Տարածումը | 1
Զոնթակը ինծի հիւր/ Կարմիր | ԵՐԱՄԵԱՆ, ՄԱՐՈՒՇ 2
Անոր/ Քաղաք | ՍՈՆԻԱ-ՍԱՆԱՆ 10
Արդարացում | ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹ 14
Աշխար(հայ)նացում | ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹ 17
Բանբերները | ԱԼԻՇԱՆ, ԼԷՈՆԱՐՏՕ20
Մրմունջներ՝ մահացող ժամանակի մը դիմաց | Մ[ԻՆԱՍԵԱՆ], Մ[ԻՀՐԱՆ]23
Կոմիտաս... | ՄՈՒՇԱՈՒՈՒԷՀ, ԴՈԿՏ. ՈՒԱԼԻՏ24
Իբրեւ արցունք արեւի/ Ոգեկոչում | ԱՐԵԱՆ, ՍԱԳՕ29
Գորգս կը փռեմ հողին/ Հասցէն խնձորի կորիզին | ՎԻԹ34
Աւետիս Ահարոնեանի եւ Սիմոն Վրացեանի նամակները Շահան Շահնուրին | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ38
«Անի» Ամսագիր | ՔԷՀԵԱՅԵԱՆ, ՀՈՒՐԻ42
Վերադարձի առասպելը | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ55
Հայաստան Հայաթերթ Հայոց Եղեռնի ինքնատիպ օրագիրը | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]61
Հաղորդուիլ թատրոնով | ՖԱԶԼԵԱՆ, ՊԵՐՃ68
Զաւէն Խտըշեան - Քարին շունչ տալու հպումը կամ Զաւէն Խտըշեանի թռչող քանդակները | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]72
Գիրքերու հետ | 80