ԶԱՒԷՆ ԽՏԸՇԵԱՆ (1932-2018)

 • Ծ­նած է 1932-ին, Պէյ­րութ, Լի­բա­նան:­

Ու­սում

 • 1949-1952, Պէյ­րու­թի Գե­ղա­րո­ւես­տի ա­կա­դե­մի­ա
 • 1952-1958, Փա­րի­զի Ազ­գային բարձ­րա­գոյն ա­րո­ւեստ­նե­րու դպ­րոց, ո­ւր­կէ վկայո­ւած է
 • 1952-1954, Հիւ­պէր Ե­ան­սե­սի հետ մարմ­նա­քան­դակ
 • 1954-1956, Մար­սէյ Ժի­մո­նի հետ` դի­մա­քան­դակ
 • 1956-1958, Ա­լֆ­րետ Ժա­նի­ոյի հետ բարձ­րա­քան­դակ եւ կո­թո­ղա­կան քան­դա­կա­գոր­ծու­թիւն­

Ու­սու­ցում

 • ­Լի­բա­նա­նի մէջ քան­դա­կա­գոր­ծու­թե­ան ա­ռա­ջին դա­սա­խօս
 • ­Գե­ղա­րո­ւես­տի ա­կա­դե­մի­ա­նե­րու մէջ ճար­տա­րա­պե­տու­թե­ան դա­սա­ւան­դու­թե­ան նոր ծրա­գի­րի մը հե­ղի­նակն է
 • 1960-1982, Լի­բա­նա­նի Գե­ղա­րո­ւես­տի ա­կա­դե­մի­այի դա­սա­խօս
 • 1966-1987, Լի­բա­նա­նե­ան հա­մալ­սա­րա­նի Գե­ղա­րո­ւես­տի հիմ­նար­կի դա­սա­խօս
 • 1980-1982, Քաս­լի­քի Ս. Հո­գի հա­մալ­սա­րա­նի Գե­ղա­րո­ւես­տի հիմ­նար­կի դա­սա­խօս

­Ցու­ցա­հան­դէս­ներ

 • 1954 Փա­րի­զի «­Փը­թի փա­լէ»-ի մէջ` «Օ­տար ա­րո­ւես­տա­գէտ­ներ Ֆրան­սայի մէջ» խո­րա­գի­րով
 • 1963 Ա­լեք­քօ Սաապ, Պէյ­րութ
 • 1982 Քաս­լի­քի Ս. Հո­գի հա­մալ­սա­րան
 • 1994 Ա­ղեք­սանդ­րի­ոյ Պի­են­նա­լի 18-րդ ցու­ցա­հան­դէս
 • 1995 «Էմ­մա­կոս» ցու­ցաս­րահ
 • 1997 «Է­լի­աս Ա­պու Շապ­քէ» թան­գա­րան
 • 2002 Գեր­մա­նա­կան մշա­կու­թային կեդ­րոն, Քաս­լիք
 • 2010 Հա­մազ­գայի­նի «­Լիւ­սի Թիւ­թիւն­ճե­ան» ցու­ցաս­րահ
 • 2015 Լի­բա­նա­նե­ան Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան հա­մալ­սա­րան – ALBA

Մր­ցա­նակ­ներ

 • 1954 Փա­րի­զի Գե­ղա­րո­ւես­տի դպ­րո­ցի ա­ռա­ջին մր­ցա­նակ
 • 1954-1955 Լի­բա­նա­նի կր­թու­թե­ան նա­խա­րա­րու­թե­ան կր­թա­թո­շա­կի մր­ցա­նա­կա­կիր
 • 1955 Փա­րի­զի Գե­ղա­րո­ւես­տի դպ­րո­ցի ա­ռա­ջին մր­ցա­նակ
 • 1965 «Սթ­րանտ» կեդ­րո­նի ա­ռա­ջին մր­ցա­նակ
 • 1965 «Լ­՛Օ­րի­ան» պար­բե­րա­թեր­թի ե­րկ­րորդ մր­ցա­նակ (Թիւ­ֆենկ­ճե­ան)
 • 1973 «­Սըր­սոք» թան­գա­րա­նի ա­ւա­զա­նին հա­մար ար­ձան մը, ա­ռա­ջին մր­ցա­նակ

­Գոր­ծեր

 • ­Պիք­ֆա­յայի Հայոց ցե­ղաս­պա­նու­թե­ան յու­շար­ձա­նը­
 • Ան­նա­յայի մէջ` Ս. Շար­պե­լի ար­ձա­նը
 • ­Պոս­թը­նի մէջ` Գա­րե­գին Նժ­դե­հի կի­սանդ­րին
 • ­Հա­լէ­պի մէջ` Զա­րեհ Ա. կա­թո­ղի­կո­սի կի­սանդ­րին­
 • Այն­ճա­րի մէջ` Շա­ւարշ Մի­սա­քե­ա­նի կի­սանդ­րին
 • ­Պէյ­րու­թի Հա­մազ­գայի­նի «Ն­շան Փա­լան­ճե­ան» ճե­մա­րա­նին մէջ` Սի­մոն Վրա­ցե­ա­նի կի­սանդ­րին
 • ­Պէյ­րու­թի «­Ժըպ­րան Խա­լիլ Ժըպ­րան» զբօ­սայ­գի­ին մէջ` Ժըպ­րան Խա­լիլ Ժըպ­րա­նի կի­սանդ­րին
 • ­Պէյ­րու­թի մէջ` Հան­րի Ֆա­րաո­նի կի­սանդ­րին
 • ­Պուրճ Հա­մու­տի հրա­պա­րա­կին վրայ` «­Պաշտ­պա­նու­թիւն» յու­շա­կո­թո­ղը
 • Մ­թէյ­նի մուտ­քին տե­ղադ­րո­ւած յու­շար­ձա­նը
 • ­Ժի­պէյ­լի մէջ` «Ա­ղօթք» յու­շար­ձա­նը