1973-1-2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Բարութիւն Կալենց (Եռանկար) | ԱԼԻՔԵԱՆ, ԱԲՐԱՀԱՄ 1
Սեւ զգեստով կինը | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 21
«Եւ եղեւ խաւար...» | ԹԱՒՐԻԶԵԱՆ, ՄԻՔԱՅԷԼ 28
Խոզերը, ան, եւ այդ միւսները (Հատուածներ օրագրէս) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ԱՐԱՔՍԻ Ն.35
Անտառային համանուագ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]41
Weekend | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ42
Դուռը | ՔԷՆՏԻՐՃԵԱՆ, ԱՆԻ46
Երկու բեւեռ | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ48
Մկրտիչ Արմէն | 49
Պատասխան-Նամակ | ԱՐՄԷՆ, ՄԿՐՏԻՉ50
Ն. Սարաֆեան | 52
Մեր դարը իր հոգերով, ֆրանսական գրականութեան մէջ | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]53
Կրահամ Կրին եւ իր «Զօրութիւնն ու փառքը» | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ67
Արիութեան փառաբանութիւնը պատմութեան շրջանակում | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]74
Սամուէլ Պէքէթ - Անձին փնտռտուքը (հայացուց Քնար Ճինպաշեան) (Շար. 1) | ԷՍԼԻՆ, ՄԱՐԹԻՆ81
Մրցանակներ | 88
*** | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ89
*** | ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ90
*** | ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ, ՄԱՐՕ93
*** | ԴԱՒՈՅԵԱՆ, ՌԱԶՄԻԿ96
Լուռ ու լրիւ թշուառութիւն (Նշան Պէշիկթաշլեանի մահուան առթիւ գրութիւններ) | 98
Բողոք՝ Նշան Պէշիկթաշլեանի մահուան առթիւ | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, Յ[ԱԿՈԲ]99
Նշան Պէշիկթաշլեան | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, Ն[ՈՒՊԱՐ]101