1978-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ագռաւներու կռինչին տակ... | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 1
Ձիեր / Ահազանգ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ10
Առաջին նստարանը... | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ 11
Ընդունէ զիս... | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ16
«Իշաբար շարուած ողորմի» (Որ Չարենցը «թքի» վրան) | ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐ17
Գարնան հետ / Կէս գիշերային պտոյտ / Անվերադարձ պտոյտ / Տողանցք | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ21
Երկրորդ անգամ արդարադատութեան պալատին մէջ | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ23
Սպասելով Կոտոյին (Շար. 2) | ՊԵՔԷԹ, ՍԱՄՈՒԷԼ35
Անկարողութեան գրականութիւնը (Ս. Պէքէթի «Սպասելով Կոտոյին» առիթով) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ47
«Կոնտինենտ» հանդէսի դերը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]53
Արդի գրականութիւնը կը հարցադրէ լեզուին եւ արտայայտութեան կապակցութիւնը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ61
Մկրտիչ Պէշիկթաշլեանի սէրը... | 66
Յետին հառաչներ | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ67
Սկսող եւ վերսկսող («Մարմին Եւ Արիւն» - Կ. Արմենեան) | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ69
Կոչում | ԱՐՄԵՆԵԱՆ, ԿԱՐՕ71
«Պէպէքս» (Բեմադրութիւն՝ Զօհրապ Եագուպեանի) | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ76
Միատեսակութեան համար | 78