ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ. «ԱՐԵՒ»Ի ԽՄԲԱԳՐԱ-ԿԱՆՆԵՐ (1915-1945) Կազմողներ եւ խմբագիրներ՝ Պետրոս Թորոսեան եւ Անդրանիկ Տագէսեան, Հայկազեան համալսարանի հրատարակչութիւն, Պէյրութ, 2022

ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ. «ԱՐԵՒ»Ի ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆՆԵՐ (1915-1945)
Կազմողներ եւ խմբագիրներ՝ Պետրոս Թորոսեան եւ Անդրանիկ Տագէսեան, Հայկազեան համալսարանի հրատարակչութիւն, Պէյրութ, 2022

Վահան Թէքէեանի խմբագրականները ժամանակի անցուդարձերու բաց տոմար մը կը կազմեն, որ կ՚անդրադառնայ համաշխարհային, ազգային, քաղաքական, կուսակցական, ու ընկերային բազմապիսի հարցերու։ Թէքէեանի տեսակէտները ծնունդն են ներկայ հանդէպ իր տագնապին եւ վաղուան համար իր նախանձախնդրութեան։