ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ «ՀԱՐՃԸ» ՎԻՊԵՐԳԻ ՀԵՐՈՍՈՒՀԻՆ

Վեր­ջերս, հայ­րե­նի վաս­տա­կա­ւոր թա­տե­րա­գէտ Հեն­րիկ Յով­հան­նի­սե­ան փոր­ձած է նոր լոյս սփ­ռել Դա­նի­էլ Վա­րու­ժա­նի «­Հար­ճը» վի­պեր­գին վրայ[1]Հենրիկ Յովհաննիսեան, «Դանիէլ Վարուժանի «Հարճը» պոէմի հերոսուհու ենթադրելի նախատիպը», Պատմա-բանասիրական … Continue reading։ Իր ու­շագ­րաւ յօ­դո­ւա­ծին մէջ, ան հիմ­նա­ւո­րած է, որ Մով­սէս Խո­րե­նա­ցի­ի կող­մէ զոյգ դրո­ւագ­նե­րով (ա­ռա­ջի­նը՝ ա­նու­նով, ե­րկ­րոր­դը՝ ա­նա­նուն) յի­շա­տա­կո­ւած հարճ ու վար­ձակ Նա­զի­նի­կը ո­՛չ թէ պա­րու­հի է, ի­նչ­պէս յա­ճախ կար­ծո­ւած է՝ «եր­գէր ձե­ռամբ» ար­տա­յայ­տու­թե­ան թիւր մեկ­նա­բա­նու­թե­ան պատ­ճա­ռով, այլ նո­ւա­գա­ծու։ Վա­րու­ժա­նի գոր­ծին ան­դրա­դար­ձած բո­լոր հե­ղի­նակ­նե­րը գո­հա­ցած են իբ­րեւ նա­խա­տի­պար ըն­դու­նե­լով Նա­զի­նի­կը, զոր բա­նաս­տեղ­ծը վե­րա­ծած է Նա­զե­նիկի, մինչ հե­տա­զօ­տո­ղը դի­տել տո­ւած է, որ «­պա­րու­հուն փնտ­ռե­լու ե­նք ոչ թէ Խո­րե­նա­ցու բե­րած զրոյ­ցում, այլ Վա­րու­ժա­նի պոէմում եւ մտա­ծե­լու, թէ որ­տե­ղից է յայտ­նո­ւել[2]Անդ, էջ 84։։
     Այս մեկ­նա­կէ­տով, Հ. Յով­հան­նի­սե­ան վկա­յա­կո­չած է մե­ծա­նուն դե­րա­սան Վահ­րամ Փա­փա­զե­ա­նը։ Վա­րու­ժա­նի կեն­սա­գիր­նե­րու տե­սա­դաշ­տէն դուրս մնա­ցած կ՚ե­րե­ւի Յե­տա­դարձ հայե­ացք յու­շագ­րու­թե­ան վկա­յու­թիւ­նը։ Ար­դա­րեւ, Փա­փա­զե­ան գրած է, թէ «1906 թո­ւա­կա­նի սեպ­տեմ­բե­րի սկզբ­նե­րին, ա­ւար­տա­կան յա­ջող քն­նու­թիւ­նից յե­տոյ, դուրս ե­կայ Մի­լա­նի Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ա­կա­դե­մի­այից եւ վե­րա­դար­ձայ Վե­նե­տիկ՝ մի եր­կու շա­բա­թով հանգս­տա­նա­լու, գր­պա­նիս մէջ տա­նե­լով յա­ռա­ջի­կայ ձմե­ռո­ւայ սէ­զոնի հա­մար իմ ա­ռա­ջին պայ­մա­նագ­րու­թիւ­նը, որ­պէս Թի­նա դը Լո­րեն­ցոյի շր­ջիկ խմ­բի պ­րո­ֆե­սի­ո­նալ ար­տիստ, եւ ա­կա­դե­մի­այի ծախ­սով դէ­պի Փա­րիզ եր­կու ամ­սո­ւայ գոր­ծուղ­ման ու­ղե­գի­րը[3]Վահրամ Փափազեան, Յետադարձ հայեացք, Երեւան, 1956, էջ 145-146։։ Դե­րա­սա­նին յի­շած տա­րե­թի­ւը հա­ւա­նա­բար տպագ­րա­կան վրի­պակ մըն է, որ ան­փո­փոխ մնա­ցած է Յե­տա­դարձ հայե­ացքի ե­րկ­րորդ հրա­տա­րա­կու­թե­ան մէջ[4]Վահրամ Փափազեան, Երկեր հինգ հատորով, հատոր 1, Երեւան, 1979, էջ 148)։ Յուշագրութեան յաջորդ էջին մէջ, խօսելով … Continue reading եւ պէտք է ճշ­դել՝ 1907 սեպ­տեմ­բեր։ Ֆրան­սա­կան մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ, Փա­փա­զե­ան ծա­նօ­թա­ցած է Շիր­վան­զա­դէ­ին, այ­նու­հե­տեւ՝ վեր­ջի­նիս զար­մի­կին՝ դե­րա­սան Յով­հան­նէս Ա­բէ­լե­ա­նին, որ պի­տի ստանձ­նէր Պա­քո­ւի Հայոց Կուլ­տու­րա­կան Մի­ու­թե­ան թա­տե­րա­խում­բի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը հոկ­տեմ­բեր 1907-փետ­րո­ւար 1908ին եւ Փա­փա­զե­ա­նը հրա­ւի­րած է Կով­կա­սի այդ հա­յա­շատ քա­ղա­քը[5]Բաբկէն Յարութիւնեան,  XIX-XX դդ. հայ թատրոնի տարեգրութիւն (1801-1922), հատոր 2. 1901-1911, Երեւան, 1980, էջ 283-295։։ Վեր­ջինս ա­ւել­ցու­ցած է.
     «­Թի­նա դը Լո­րեն­ցոյի հետ իմ պայ­մա­նը Մի­լա­նի թա­տե­րա­կան ա­գեն­տու­րայի միջ­նոր­դու­թե­ամբ՝ ու­ժի մէջ էր մտ­նում ե­րեք ամ­սից յե­տոյ մի­այն։ Ու­րեմն ա­ռաջս դեռ ժա­մա­նակ կար, եւ ես վճ­ռե­ցի իս­կոյն մեկ­նել Բա­քու, իմ ազ­գային թատ­րո­նի հետ մօ­տից ծա­նօ­թա­նա­լու ցան­կու­թե­ամբ վա­ռո­ւած, լի­այոյս լի­նե­լով, որ մնա­լու կամ վե­րա­դառ­նա­լու խն­դի­րը կը լու­ծո­ւէր ի­նք­նըս­տին­քե­ան, նա­յած տե­ղում ստա­ցած իմ տպա­ւո­րու­թե­ա­նը»[6]Փափազեան, Յետադարձ, էջ 171։։
     Հոն եր­կու ա­միս (դեկ­տեմ­բեր 1907-փետ­րո­ւար 1908) մնա­լէ ե­տք[7]Անդ, էջ 181, 184։, ո­ւր «­մի քա­նի փոքր դե­րե­րով բեմ դուրս ե­կայ, ա­ռանց ո­րե­ւէ հո­գե­կան բա­ւա­րա­րու­թիւն ստա­նա­լու»[8]Անդ, էջ 190։ Յարութիւնեան միայն յիշած է Փափազեանի ներկայութիւնը Պաքուի մէջ (Յարութիւնեան, XIX-XX դդ. հայ թատրոնի … Continue reading, խն­դի­րը լու­ծո­ւած է ի­նք­նըս­տին­քե­ան եւ Փա­փա­զե­ան մեկ­նած է Ա­ղեք­սանդ­րի­ա։ Հոն մի­ա­ցած է Թի­նա տի Լո­րեն­ցոյի շր­ջիկ թա­տե­րա­խում­բին, ո­րուն հետ խա­ղա­ցած է յա­ջորդ վեց ա­միս­նե­րուն. «Այդ կարճ մի­ջո­ցին ես պ­րակ­տիկ ու շօ­շա­փե­լի դարձ­րի ամ­բողջ չորս տա­րի իմ մէջ հա­ւա­քո­ւած թէ­ո­րե­տիկ հարս­տու­թիւ­նը»[9]Փափազեան, Յետադարձ, էջ 193։։ Ե­լոյթ ու­նե­ցած է Լի­բա­նա­նի, Սու­րի­ոյ, Պա­ղես­տի­նի, Ե­գիպ­տո­սի, Լի­պի­ոյ, Մա­րո­քի, Սպա­նի­ոյ եւ Ի­տա­լի­ոյ 17 քա­ղաք­նե­րու մէջ, Նա­փո­լի ըլ­լա­լով վեր­ջին հանգ­րո­ւա­նը[10]Անդ, էջ 195։ Առանց աղբիւր յիշատակելու, Հ. Յովհաննիսեան իտալացի հռչակաւոր դերասան Կուսթաւօ Սալվինին դարձուցած … Continue reading։ Ցարդ չենք հան­դի­պած ո­րե­ւէ այլ վկա­յու­թե­ան Փա­փա­զե­ա­նի ակ­նար­կած շր­ջապ­տոյ­տին, օ­րի­նակ՝ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի ե­գիպ­տա­հայ մա­մու­լին մէջ, ի­նչ­պէս եւ տի Լո­րեն­ցոյի նո­ւի­րո­ւած գրա­կա­նու­թե­ան մէջ։ Այ­սու­հան­դերձ, այդ շր­ջապ­տոյ­տին վե­ցամ­սե­այ տե­ւո­ղու­թիւ­նը կր­նայ տե­ղա­ւո­րո­ւիլ տի Լո­րեն­ցոյի՝ յու­նո­ւար-փետ­րո­ւար 1908ի Մեք­սի­քօ Սի­թի­ի[11]“Down in Old Mexico,” Los Angeles Times, March 3, 1908. եւ հոկ­տեմ­բեր-դեկ­տեմ­բեր 1908ի Հա­ւա­նայի ե­լոյթ­նե­րուն մի­ջեւ[12]Jorge Domingo Cuadriello, “Presencia de Antón Villar Ponte en Cuba”, Grial, 141, 1999, էջ 96-97։։ 
     Սի­կի­լի­ա­ցի ազ­նո­ւա­կան, սա­կայն աղ­քա­տա­ցած ըն­տա­նի­քի մը շա­ռա­ւիղ՝ Թի­նա տի Լո­րեն­ցօ (Tina di Lorenzo, 1872-1930) ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի ի­տա­լա­կան թատ­րո­նի նշա­նա­ւոր դէմ­քե­րէն է­ր։ Բնա­տուր գե­ղեց­կու­թիւ­նը, գե­ղա­րո­ւես­տա­կան տա­ղան­դի կող­քին, պա­տա­նե­կան հա­սա­կին թատ­րո­նի դռ­նե­րը բա­ցած էր ա­նոր առ­ջեւ։ Ար­դէն 1897ին, հա­զիւ 25ա­մե­այ, ան զու­գակ­շի­ռի մէջ կը դրո­ւէր աշ­խար­հահռ­չակ Է­լէ­ո­նո­րա Տու­զէ­ի (1858-1924) հետ. «Է­լէ­ո­նո­րա Տու­զէ­էն ե­տք, ա­նոր [­տի Լո­րեն­ցոյի. Վ.Մ.] ե­րե­ւու­մը ի­րա­կան նշա­նա­կու­թիւն ու­նի Ա­րո­ւես­տի պատ­մու­թե­ան մէջ»[13]V. Morelli, “Da Eleonora Duse a Tina di Lorenzo”, La vita italiana, 16 Luglio 1897, էջ 161։։ Չորս տա­րի ե­տք, սպա­նա­կան հան­դէս մը կը թո­ւար­կէր Եւ­րո­պայի բո­լոր յայտ­նի դե­րա­սա­նու­հի­նե­րը, Ի­տա­լի­այէն մի­այն Տու­զէն եւ տի Լո­րեն­ցոն յի­շե­լով։ Կ՚ար­ժէ վեր­ջի­նիս բնու­թա­գի­րը ներ­կա­յաց­նել.
     «Հ­մայիչ ի­տա­լա­ցի դե­րա­սա­նու­հի որ եւ­րո­պա­կան թատ­րոն­նե­րը կը շր­ջի՝ յաղ­թա­նա­կէ յաղ­թա­նակ։
     Ս­քան­չե­լի­օ­րէն կը մեկ­նա­բա­նէ բե­մադ­րո­ւող ո­րե­ւէ գործ, եւ ա­նոր յա­ջո­ղու­թե­ան գաղտ­նի­քը տ­րա­մա­թիք դպ­րո­ցի բնա­կա­նու­թիւնն է։
     Գե­ղե­ցիկ կեր­պա­րան­քով եւ հա­մակ­րե­լի ձայ­նով, Թի­նա տի Լո­րեն­ցօ ներ­կայիս ի­տա­լա­ցի հան­րու­թե­ան նա­խա­սի­րած դե­րա­սա­նու­հին է։
     Այս դե­րա­սա­նու­հին հա­մե­մա­տե­լով հան­ճա­րեղ Տու­զէ­ին հետ, կա­րե­լի է ը­սել, թէ ծնունդ առ­նող ա­ստղ մըն է՝ դէմ դի­մաց ու­րի­շի մը, որ կը սկ­սի տժ­գու­նիլ։
     Ան գիտ­ցած է իւ­րաց­նել Տու­զէ­ի վսեմ ա­րո­ւես­տը, եւ ա­ռանց լի­ո­վին ըն­դօ­րի­նա­կե­լու, ո­րոշ ան­ձնա­կան շատ ի­նք­նա­տիպ դրոշմ կը դնէ ա­նոր վրայ։
     Եր­կու տա­րի ա­ռաջ, Թի­նա տի Լո­րեն­ցօ ա­ռա­ջին ան­գամ բե­մադ­րեց Ճա­քո­զայի կա­տա­կեր­գու­թիւ­նը՝ «­Տե­րեւ­նե­րուն պէս», այն­քան վիթ­խա­րի յա­ջո­ղու­թիւն նո­ւա­ճե­լով, որ, այդ պա­հէն, քն­նա­դատ­ներն ու հան­րու­թիւ­նը ա­նոր ակ­նար­կե­ցին որ­պէս Տու­զէ­ի օ­րի­նա­ւոր ժա­ռան­գոր­դը»[14]“El teatro extranjero”, El teatro, mayo de 1901, էջ 9։։
     Տի Լո­րեն­ցօ եւ դե­րա­սան Ֆլա­ւի­օ Ան­տօ թա­տե­րա­կան գոր­ծըն­կե­րու­թիւն մը կազ­մած են 1897-1905ին եւ մի­աս­նա­բար «ա­ւե­լի ժա­մա­նա­կա­կից թա­տե­րա­խա­ղե­րու մէջ խա­ղա­ցած են, քան ոե­ւէ ու­րիշ զոյգ [ի­տա­լա­կան] թե­րակղ­զի­ին մէջ»[15]Lander McClintock, The Modern Drama of Italy, Boston, 1920, էջ 192։։ 1906ին, ի­տա­լաբ­նակ լրագ­րող Հե­լեն Ցիմ­մերն այլ «­գե­րա­զանց դե­րա­սա­նու­հի­ներ» յի­շա­տա­կած է Տու­զէ­ի կող­քին, ո­րոնց շար­քին՝ «­Թի­նա տի Լո­րեն­ցօ, որ բո­լոր սր­տե­րը կը նո­ւա­ճէ իր ե­րի­տա­սար­դա­կան հմայ­քով եւ աշ­խոյժ մարմ­նա­ւո­րում­նե­րով»[16]Տե՛ս անգլերէն թարգմանութիւնը՝ Helen Zimmern, Italy of the Italians, New York, 1909, էջ 156։։  Ի­սկ 1922ին, Պոս­տը­նի մէջ հրա­տա­րա­կո­ւած կեն­սագ­րա­կան ժո­ղո­վա­ծու մը ար­ձա­նագ­րած է, թէ տի Լո­րեն­ցոյի «­համ­բա­ւը մի­այն Է­լէ­ո­նո­րա Տու­զէ­ին կը զի­ջի ի­տա­լա­ցի դե­րա­սա­նու­հի­նե­րու շար­քին»[17]John Parker (comp.), Who’s Who in the Theatre: A Biographical Record of the Contemporary Stage, Boston, 1922, էջ 947։։
     Մեր տե­սած բո­լոր աղ­բիւր­նե­րը, ա­ռանց զանց ը­նե­լու ի­տա­լա­ցի դե­րա­սա­նու­հի­ին գե­ղեց­կու­թիւ­նը, ան­խտիր շեշ­տը դրած են ա­նոր գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ըն­դու­նա­կու­թիւն­նե­րուն վրայ։ Սա­կայն, ան­հասկ­նա­լի պատ­ճառ­նե­րով, Փա­փա­զե­ան բնու­թագ­րած է Թի­նա տի Լո­րեն­ցոն  որ­պէս վա­ւա­շոտ ան­ձնա­ւո­րու­թիւն մը, ո­րուն ժո­ղովր­դա­կա­նու­թիւ­նը ֆի­զի­քա­կան ցու­ցա­մո­լու­թե­ան ար­դիւնք էր, ա­ւե­լի քան գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ձիր­քե­րու. «Ոչ այն­քան դե­րա­սա­նու­հի, որ­քան գե­ղե­ցիկ կին։ Նա իր ա­րո­ւես­տի ա­ռանցք էր դարձ­րել կա­նա­ցի­ա­կա­նու­թիւ­նը եւ եր­բեմն մին­չեւ է­րո­տիզմի սահ­ման­նե­րին հաս­նող մի ան­սանձ ա­րո­ւես­տա­կա­նու­թե­ամբ ձեռք էր բե­րել այն է­ժան ժո­ղովր­դա­կա­նու­թիւ­նը (…)», ո­րուն ի խն­դիր «ա­մէն կերպ աշ­խա­տում էր բե­մի վրայ ցու­ցադ­րել իր մեր­կու­թե­ան ան­պա­տում հրա­պոյր­նե­րը, եւ այդ տե­սա­կէ­տից էլ կազ­մո­ւած է­ին ոչ մի­այն նրա խա­ղա­ցանկն ու դե­րե­րը, այ­լեւ տա­րո­ւայ ե­ղա­նա­կը եւ այ­ցե­լած ե­րկր­նե­րի կլի­մա­յա­կան պայ­ման­նե­րը»[18]Փափազեան, Յետադարձ, էջ 194։։
     Կաս­կա­ծէ դուրս է, որ նման դէպ­քեր լռու­թե­ան պի­տի չմատ­նո­ւէ­ին եւ տի Լո­րեն­ցոյի բե­մա­կան գայ­թակ­ղու­թիւն­նե­րը՝ ի­րեն ժա­մա­նա­կա­կից պա­րու­հի Մա­թա Հա­րի­ի պէս, մին­չեւ օ­րս պի­տի հո­լո­վո­ւէ­ին այս կամ այն ձե­ւով։ Սա­կայն, Փա­փա­զե­ա­նի պն­դու­մը ե­րկ­րոր­դող ո­՛չ մէկ վկա­յու­թե­ան հան­դի­պած ե­նք մեր պրպ­տում­նե­րուն մէջ։ 1901ին, տի Լո­րեն­ցօ ա­մուս­նա­ցած է դե­րա­սան Ար­ման­տօ Ֆալ­քո­նէ­ի (1871-1954) հետ։ Ի­տա­լա­կան յայտ­նի «Թ­րեք­քա­նի» հան­րա­գի­տա­րա­նի հա­մա­ցան­ցային տար­բե­րա­կը կը վկայէ. «­Ֆալ­քո­նի­ի պէս բազ­մա­կող­մա­նի եւ քմա­հաճ դե­րա­սա­նի մը դրաց­նու­թիւ­նը, որ ա­ւե­լի հա­կա­մէտ էր կե­ան­քի կո­չե­լու բա­րե­սիրտ եւ ար­դի­ա­կան կեր­պար­ներ, քան տ­րա­մա­թիք եր­կա­ցան­կի հե­րոս­նե­րը, վեր­ջա­պէս պայ­մա­նա­ւո­րած է տի Լո­րեն­ցոյի ը­նտ­րու­թիւն­նե­րը, որ աս­տի­ճա­նա­բար իր ներ­կա­յա­ցում­նե­րէն դուրս ձգած է թէ՛ ան­ցե­ա­լի գոր­ծե­րը եւ թէ՛ նո­րա­րա­րա­կան թատ­րո­նը, նո­ւի­րե­լով գրե­թէ բա­ցա­ռա­բար մի­ա­հիւ­սո­ւած նիւ­թե­րով կա­տա­կեր­գու­թիւն­նե­րու եւ քաղ­քե­նի­ա­կան տ­րամնե­րու, ար­տա­սահ­մա­նի մէջ ներ­կա­յա­նա­լով, 1909-1912ի տե­ղի ու­նե­ցած բազ­մա­թիւ շր­ջապ­տոյտ­նե­րուն, որ­պէս նոր ի­տա­լա­կան թատ­րո­նի դես­պա­նու­հին»((www.treccani.it/enciclopedia/tina-di-lorenzo_Dizionario-Biografico))։
     Հ. Յով­հան­նի­սե­ա­նի ու­շադ­րու­թիւ­նը գրա­ւո­ղը այն ե­ղած է, որ Տի Լո­րեն­ցոյի ցան­կա­սէր նկա­րա­գի­րը ցու­ցա­բե­րող բե­մա­կան օ­րի­նակ­նե­րուն շար­քին, ո­րոնք մե­ծաւ մա­սամբ պա­րային ե­զա­կի տե­սա­րան­նե­րու կը վե­րա­բե­րին, Փա­փա­զե­ան յի­շած է դե­րա­սա­նու­հի­ին հե­տաքրք­րու­թիւ­նը՝ այս յե­տին նպա­տա­կով, «Ա­րա Գե­ղե­ցիկ եւ Շա­մի­րամ» ա­ռաս­պե­լին եւ Փա­ռան­ձե­մի ու Գնէ­լի պատ­մու­թե­ան հան­դէպ, ո­րոնց ծա­նօ­թու­թե­ան աղ­բիւ­րը ե­ղած են ի­տա­լա­հայ բա­նաս­տեղ­ծու­հի Վիկ­տո­րի­ա Ա­ղա­նու­րի (1855-1910) ի­նչ-ի­նչ քեր­թո­ւած­նե­րէ կամ Մով­սէս Խո­րե­նա­ցի­ի ի­տա­լե­րէն հա­մա­ռօտ թարգ­մա­նու­թիւն մը, որ­մէ կարգ մը բա­ժին­ներ հրա­տա­րա­կո­ւած է­ին, Մխի­թա­րե­ան­նե­րու ջան­քե­րով, ի­տա­լա­կան պար­բե­րա­կան­նե­րու մէջ[19]Փափազեան, Յետադարձ հայեացք, էջ 194։։ Սա­կայն, հայոց պատ­մու­թե­ան նիւ­թով վե­րոյի­շե­ալ քեր­թո­ւած­նե­րուն հետ­քը չկայ Ա­ղա­նու­րի եր­կե­րու յետ­մա­հու ամ­բող­ջա­կան հրա­տա­րա­կու­թե­ան մէջ, ո­ւր մի­ակ հայ­կա­կան նիւ­թով բա­նաս­տեղ­ծու­թիւ­նը “Nuove liriche” հա­տո­րին մէջ (1908) լոյս տե­սած «­Հայ­կա­կան Զա­տիկ»ն է (“Pasqua Armena”)[20]Poesie complete di Vittoria Aganoor, Firenze, 1912,  էջ 239։ Ի դէպ, Աղանուրի «Հեռաւոր եղբայրներուն» (“Ai fratelli lontani”) բանաստեղծութիւնը … Continue reading։ Ի­սկ Խո­րե­նա­ցի­ի հրա­պա­րա­կում­նե­րը, ե­թէ ի­րօք ե­ղած են, պէտք է հիմ­նո­ւած ըլ­լային այն ի­տա­լե­րէն թարգ­մա­նու­թիւն­նե­րուն վրայ, ո­րոնք ա­ռան­ձին գիր­քով լոյս տե­սած է­ին 1841ին ու 1850ին եւ հա­մա­ռօ­տո­ւած չէ­ին[21]Mosè Corenese, storico armeno del quinto secolo, versione di Giuseppe Cappelletti, Venezia, 1841. Storia di Mosè Corenese, versione italiana illustrata dai monaci armeni Mechitaristi ritoccata … Continue reading։
     Տի Լո­րեն­ցոյի հնա­րա­ւոր ըն­թեր­ցում­նե­րէն կր­նար ե­ղած ըլ­լար ի­տա­լա­ցի ժո­ղովր­դա­կան վի­պա­սան եւ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Ան­տոն Ճիւ­լի­օ Պար­րի­լի­ի (1836-1908) «­Շա­մի­րամ» պատ­մա­վէ­պը (1873), որ օգ­տա­գոր­ծած էր Խո­րե­նա­ցին իբ­րեւ իր աղ­բիւր­նե­րէն մէ­կը[22]Anton Giulio Barrili, Semiramide, Milano, 1873։ Այս վէպը «Արա Գեղեցիկ» խորագրով 1875-1876ին անստորագիր աշխարհաբար թարգմանութեամբ … Continue reading։
     Այս­տեղ ե­րե­ւան կու գայ Վա­րու­ժա­նի հետ ա­ռն­չու­թիւ­նը։ Ը­ստ ե­րե­ւոյ­թին, տի Լո­րեն­ցոյի հե­տաքրք­րու­թե­ան ան­սա­լով, Փա­փա­զե­ան ա­նոր թե­լադ­րած է դի­մել Մու­րատ-Ռա­փայէ­լե­ան վար­ժա­րա­նի իր եր­բեմ­նի դա­սըն­կե­րոջ, «յանձ­նա­րա­րե­լով նրան գրել մի թա­տե­րա­կան պոէմ այդ նիւ­թե­րի շուր­ջը, ո­րը Վա­րու­ժա­նը, սա­կայն, թո­ղեց ան­հե­տե­ւանք, շնոր­հիւ իր բնա­կան ան­գործ­նա­կա­նու­թե­ան»[23]Փափազեան, Յետադարձ, էջ 194։։ Այս «բ­նա­կան ան­գործ­նա­կա­նու­թիւ­նը» կը մնայ նոյն­քան լու­սա­բա­նու­թե­ան կա­րօտ, որ­քան դե­րա­սա­նի վե­րոյի­շե­ալ պն­դում­նե­րը, ո­րոնց մա­սին հարց տո­ւած է Յով­հան­նի­սե­ան, թէ «որ­քա­նո՞վ է ճիշդ պատ­մո­ւած, որ­քա­նով է հա­ւաս­տի եւ որ­քա­նով է ի­րա­կա­նու­թե­ան մօտ այս պատ­մու­թիւ­նը (…)»[24]Յովհաննիսեան, «Դանիէլ Վարուժանի», էջ 87։։
     Ինչ­պէս գրած է­ինք ա­ւե­լի քան տաս­նա­մե­ակ մը ա­ռաջ, ան­դրա­դառ­նա­լով Փա­փա­զե­ա­նի կարգ մը կաս­կա­ծե­լի վկա­յու­թիւն­նե­րուն՝ դե­րա­սա­նու­հի ու ա­պա նշա­նա­ւոր պա­րու­հի Ար­մէն Օ­հա­նե­ա­նի (Սո­ֆի­ա Փիր­բու­դա­ղե­ան, 1887-1976) մա­սին, յայտ­նի է, որ ան շատ բան յօ­րի­նած է իր յու­շագ­րու­թե­ան մէջ՝ ա­ւե­լի տպա­ւո­րիչ դարձ­նե­լու հա­մար ներ­կա­յա­ցո­ւած դէմ­քերն ու դէպ­քե­րը[25]Արծուի Բախչինեան եւ Վարդան Մատթէոսեան, Շամախեցի պարուհին. Արմէն Օհանեանի կեանքը եւ գործը, Երեւան, 2007, էջ 27։։ Տի Լո­րեն­ցոյի նո­ւի­րո­ւած ա­ռա­ջին յետ­մա­հու կեն­սագ­րա­կան հա­տո­րը՝  “Tina di Lorenzo. Il fascino e il’arte dell’«encantadora»”, հրա­տա­րա­կո­ւած է 2003ին։ Լրագ­րող ու հե­տա­զօ­տող Ան­ճե­լօ Ֆոր­թու­նայի այս գիր­քը չենք տե­սած, բայց հրա­տա­րակ­չա­կան ազ­դը բնո­րոշ է. «­Մինչ Է­լէ­ո­նո­րա Տու­զէ՝ ի­տա­լա­կան թատ­րո­նի միւս մեծ մեկ­նա­բա­նը, Ա­զո­լոյի մէջ ձեռ­նար­կո­ւած նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն շնոր­հիւ, կը շա­րու­նա­կէ ար­դա­րօ­րէն փայ­լիլ մշա­կոյ­թի ե­րկ­նա­կա­մա­րին վրայ, Թի­նա տի Լո­րեն­ցօ՝ գե­ղեց­կու­թե­ան, տրա­մա­թիք ա­րո­ւես­տի եւ մարդ­կային մե­ծու­թե­ան ան­կրկ­նե­լի հա­մադ­րու­թիւն, գ­րե­թէ մոռ­ցո­ւած է հայ­րե­նի­քին մէջ… Ներ­կայ ու­սում­նա­սի­րու­թիւ­նը կը փոր­ձէ մաս­նա­կի­օ­րէն լրաց­նել յայտ­նի բա­ցը՝ մեր դե­րա­սա­նու­հի­ի լու­սա­ւոր պատ­կե­րը դուրս հա­նե­լու հա­մար մո­ռա­ցու­թե­ան գիր­կէն, ո­ւր թա­ղո­ւե­լու վտան­գին տակ կը գտ­նո­ւի»[26] www.amazon.com/Tina-Lorenzo-fascino-larte-dell«encantadora»/dp/8874421176. (ը­նդգ­ծում­նե­րը մերն են)։ «­Մարդ­կային մե­ծու­թե­ան» (grandezza umana) ակ­նար­կու­թիւ­նը կը բա­ւէ ցան­կա­յա­րոյց դե­րա­սա­նու­հի­ին ա­ռաս­պե­լը կա­րե­ւո­րու­թե­նէ զուրկ նկա­տե­լու, ե­թէ ոչ լրիւ ան­տե­սե­լու։
     «… [Բ]այց», շա­րու­նա­կած է Հ. Յով­հան­նի­սե­ան, ար­ձա­նագ­րե­լէ ե­տք իր տա­րա­կոյ­սը, «ի­րա­կան է ու տե­սա­նե­լի լու­սան­կա­րում ի­սկ տրա­մադ­րող կեր­պարն այն դե­րա­սա­նու­հու, որ հան­դի­սա­տես է խլել ժա­մա­նա­կի բե­մա­կան ա­ռաջ­նու­հի­նե­րից եւ կա­րող է ներշն­չում տալ մի բա­նաս­տեղ­ծի ու իր լոյ­սով կեն­դա­նաց­նել պատ­մու­թե­ամբ ա­ւան­դո­ւած մի հին զրոյց»[27]Յովհաննիսեան, «Դանիէլ Վարուժանի», էջ 87։։ Ան փոր­ձած է զար­գաց­նել այն վար­կա­ծը, թէ «­Հար­ճը»ի հե­րո­սու­հի­ին՝ Նա­զե­նի­կի կեր­պա­րի ե­տին պէտք է փնտ­ռել Թի­նա տի Լո­րեն­ցոյի վե­րյու­շը, հե­տե­ւե­լով 1965ի Յ. Ճ. Սի­րու­նի­ի բա­նա­ւոր հա­ղոր­դու­մին, թէ «­դե­րա­սա­նու­հի մը ա­ռիթ ե­ղած էր»[28]Անդ, էջ 85։, թէ­եւ նման բա­նի եր­բեք չէ ակ­նար­կած Վա­րու­ժա­նին նո­ւի­րո­ւած իր յու­շագ­րա­կան է­ջե­րուն մէջ։
     Կա­րե­ւոր է նաեւ յի­շել, որ Սի­րու­նի­ի այդ հա­ղոր­դու­մը ա­կա­նա­տե­սի վկա­յու­թիւն չէր, քա­նի որ Սի­րու­նի ու Վա­րու­ժան ծա­նօ­թա­ցած է­ին 1912ին՝ «­Հար­ճը»ի ե­րկ­նու­մէն շատ ա­ւե­լի ո­ւշ[29]Յ. Ճ. Սիրունի, «Գիծեր Դանիէլ Վարուժանի կեանքէն», Հայրենիք ամսագիր, նոյեմբեր 1923, էջ 40. նոյն, Դանիէլ Վարուժան, … Continue reading։ Ար­դա­րեւ, Յով­հան­նի­սե­ան ան­հասկ­նա­լի­օ­րէն մո­ռա­ցու­թե­ան տո­ւած է այն հան­րա­յայտ փաս­տը, որ վի­պեր­գը լոյս տե­սած էր Հե­թա­նոս եր­գերուն մէջ, պն­դե­լով, որ «Հե­թա­նոս եր­գե­րը, ի­նչ­պէս նշե­ցինք, գրո­ւել են 1912 թ., «Հար­ճը» նոյն յ­ղա­ցում­նե­րում է եւ գրո­ւել է 1914 թ., ե­րբ Կ. Պոլ­սում էր Զա­րի­ֆե­ան-Սե­ւու­մե­ան թա­տե­րա­խում­բը եւ նոր պի­եսներ էր ա­կն­կա­լում պոլ­սա­հայ հե­ղի­նակ­նե­րից։ (…) Ճիշդ այդ շր­ջա­նում էլ գրո­ւել է «Հար­ճը», սա­կայն դ­րա­մայի չի վե­րա­ծո­ւել, որ­քան էլ մտա­ծո­ւել է այդ մա­սին»[30]Յովհաննիսեան, «Դ. Վարուժանի», էջ 85։։ Յայտ­նի է, որ Հե­թա­նոս եր­գեր հա­տո­րին բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րը գրո­ւած են կան­խող տա­րի­նե­րուն եւ ա­ռան­ձին հա­տո­րով տ­պո­ւած՝ 1912ին, թէ­եւ գիր­քը ի­րա­կա­նին մէջ լոյս տե­սած է 1913ի ա­ռա­ջին ա­միս­նե­րուն։
     Ա­ռա­քել Պատ­րիկ վկա­յած է, թէ Վա­րու­ժան կար­դա­ցած է «­Հար­ճը»ի հինգ գլուխ­նե­րը իր ա­շա­կերտ­նե­րու սեղմ շր­ջա­նա­կին մէջ՝ 10 յու­լիս, 1910ի «Ա­րա­մե­ան» վար­ժա­րա­նի շր­ջա­նա­ւար­տից հան­դի­սու­թե­ան յա­ջորդ օ­րը[31]Առաքել Ն. Պատրիկ, Դանիէլ Վարուժան իմ յուշերում, Բ. տպագրութիւն, Պէյրութ, 1968, էջ 102-104։ Թուագրուած է ըստ … Continue reading։ Նոյն տա­րո­ւան սեպ­տեմ­բե­րին, «­Հար­ճը» ար­դէն ա­ւար­տուն գործ մը պէտք է ըլ­լար, ի­նչ­պէս վկա­յած է բա­նաս­տեղ­ծը Նշան Տէր Ստե­փա­նե­ա­նին գրած նա­մա­կով. «Այս տա­րի թէ­պէ­տեւ գրա­կան շատ կտոր­ներ չար­տադ­րե­ցի, սա­կայն գրած եմ ու­ժեղ դիւ­ցազ­նա­վէպ մը պատ­մա­կան դրո­ւա­գի մը վրայ, որ յու­սամ, թէ պի­տի գնա­հա­տո­ւի»[32]Վարուժան, Երկերի լիակատար ժողովածու, էջ 432։։Ա­նոր մէկ հա­տո­ւա­ծը (Բ. մաս, 343-390 տո­ղեր) «Աս­պե­տա­կան կեն­ցա­ղին» պա­րա­գա­յա­կան խո­րագ­րին տակ եւ «1910 Սեպ­տեմ­բեր, Բրգ­նիկ» նշու­մով հրա­տա­րա­կո­ւած էր Թէ­ո­դի­կի տա­րե­ցոյ­ցին 1911ի հա­տո­րին մէջ[33]Դանիէլ Վարուժան, «Ասպետական կենցաղին», Ամէնուն տարեցոյցը, Կ. Պոլիս, 1911, էջ 138-139։ Կը կարծենք, որ ասիկա բաւարար … Continue reading։
     Ու­րեմն, «­Հար­ճը» գրո­ւած էր դե­րա­սան­ներ Յով­հան­նէս Զա­րի­ֆե­ա­նի եւ Օ­վի Սե­ւու­մե­ա­նի գլ­խա­ւո­րած կով­կա­սա­հայ թա­տե­րա­խում­բի պոլ­սա­կան հիւ­րա­խա­ղէն ե­րեք ու կէս տա­րի ա­ռաջ։ Սի­րու­նի գրած է, որ ե­րբ թա­տե­րա­խում­բը Պո­լիս այ­ցե­լած է 1914ի գար­նան՝ ա­նօ­րի­նակ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծե­լով, նոր գոր­ծու­նէ­ու­թե­ան մը ու­ղե­գի­ծը պատ­րաս­տո­ւած է ա­նոր մեկ­նու­մէն ա­ռաջ։ Կով­կաս վե­րա­դար­ձին, Զա­րի­ֆե­ան նոր խումբ մը պի­տի կազ­մէր, ը­նդ­գր­կե­լով նաեւ Պո­լի­սէն տար­րեր, նոյն տա­րո­ւան աշ­նան մեկ­նե­լու հա­մար Վան, որ իր գոր­ծու­նէ­ու­թե­ան կեդ­րո­նը պի­տի ըլ­լար Ա­րեւմ­տե­ան Հա­յաս­տա­նի մէջ.  «Ռ. Զար­դա­րե­ան, Վա­րու­ժան եւ ես ստանձ­նած է­ինք խա­ղա­ցան­կին հո­գը։ Թա­տե­րա­խում­բին հա­մար նոր խա­ղեր պի­տի հայ­թայ­թէ­ինք՝ ա­ռա­ւե­լա­պէս գոր­ծի մղե­լով հայ հե­ղի­նակ­ներ (…)։  Խան­դա­վա­ռո­ւած էր նաեւ Վա­րու­ժան։ Թա­տե­րա­խաղ մը կ՚ո­րո­ճար ար­դէն։ Թե­րեւս «Հար­ճը» թա­տե­րա­խա­ղի վե­րա­ծէր, կամ հնդ­կա­կան կե­ան­քէ առ­նո­ւած խաղ մը գրէր»[34]Սիրունի, «Գիծեր», էջ 49։  Հմմտ. նոյն, Դանիէլ Վարուժան, էջ 146։  Հաւանաբար գրաշարական վրիպակի հետեւանքով, … Continue reading։ Յետ­մա­հու հրա­տա­րա­կո­ւած իր ի­նք­նա­կեն­սագ­րա­կան նօ­թե­րուն մէջ, Սի­րու­նի մի­այն ար­ձա­նագ­րած է, որ «­Զար­դա­րե­ա­նը, Վա­րու­ժա­նը եւ ես պի­տի հայ­թայ­թէ­ինք ի­րեն [­Զա­րի­ֆե­ա­նին. Վ.Մ] հայ շուն­չով թա­տե­րա­խա­ղեր»[35] Յ. Ճ. Սիրունի, Ինքնակենսագրական նօթեր, Երեւան, 2006, էջ 197։։
     Այս­տեղ կ՚ար­ժէ վկա­յա­բե­րել 1908-1910 թո­ւա­կան­նե­րու Վա­րու­ժա­նէն շարք մը նա­մակ­ներ, ո­րոնք Հե­թա­նոս եր­գերու ա­նոր պատ­կե­րա­ցու­մին կ՚անդ­րա­դառ­նան եւ հարկ ե­ղած հա­մա­գի­րը (context) կը մա­տու­ցա­նեն այս հար­ցին։ Մայիս 1908ին, ան իր մտադ­րու­թիւ­նը յայտ­նած էր Ար­շակ Չօ­պա­նե­ա­նին՝ «շ­քեղ հա­տո­րով մը վերջ դնել հայ­րե­նա­սի­րա­կան քեր­թո­ւած­նե­րուս», ո­ւր­մէ ե­տք պի­տի ձեռ­նար­կէր «­բա­նաս­տեղ­ծու­թե­անց ու­րիշ շար­քի մը, բո­լո­րո­վին մ­տեր­մա­կան եւ ապ­րո­ւած (…)»։ Նոյն տա­րո­ւան նոյեմ­բե­րին, ակ­նար­կե­լով հրա­տա­րա­կու­թե­ան ըն­թաց­քի մէջ գտ­նո­ւող Ցե­ղին սիր­տըին, դար­ձե­ալ Չօ­պա­նե­ա­նին գրած է, թէ «այս հա­տո­րը լոյս տես­նէ՝ պի­տի սկ­սիմ աս­կէ վերջ լոկ կե­ան­քէ գրել. ա­հա­գին հե­ղեղ մը կայ ներսս, որ մինչ ցարդ հայ­րե­նի­քի դի­ակ­նե­րով թմ­բո­ւած էր»։ Որ­պէս լրա­ցում, ապ­րիլ 1909ին Վա­րու­ժան կը յայ­տա­րա­րէր Թէ­ո­դի­կին, թէ «­հի­մա նոր հա­տոր մը պատ­րաս­տե­լու ձեռ­նար­կած եմ զուտ ապ­րո­ւած կե­ան­քէ, քիչ մը ա­ւե­լի վեր­լու­ծող, ա­ւե­լի խո­րի­մաստ եւ հո­գե­բա­նա­կան եր­գե­րով», ի­սկ փետ­րո­ւար 1910ին, ար­դէն Սե­բաս­տի­այէն, վերս­տին հաս­տա­տած է Չօ­պա­նե­ա­նին, թէ «այ­լեւս կը պատ­րաս­տո­ւիմ ապ­րո­ւած կե­ան­քէն մի­այն գրել եւ հիւ­սել նոր քեր­թո­ւած­ներ՝ ան­վե­րա­պահ ա­րո­ւես­տով մը, ո­րոնք պի­տի կազ­մեն Հե­թա­նոս եր­գերուն մա­սը»[36]Վարուժան, Երկերի լիակատար ժողովածու, էջ 371, 387, 408, 424 (ընդգծումները բնագրային են)։։
     Ե­թէ «ապ­րո­ւած կե­ան­քէ» գոր­ծեր ար­տադ­րե­լու նպա­տա­կը զու­գադ­րենք Սի­րու­նի­ի այն դի­տո­ղու­թե­ան, թէ Վա­րու­ժա­նի հե­թա­նո­սու­թիւ­նը չհասկ­ցող մար­դիկ չէ­ին նշ­մա­րած, «­թէ մեր ապ­րած օ­րե­րուն ա­ղտն ու տգե­ղու­թիւնն էր, որ իր հոգ­ւոյն մէջ զզո­ւանք մը կ՚արթնց­նէր»[37]Սիրունի, «Գիծեր», էջ 41 (հմմտ. նոյն, Դանիէլ Վարուժան, էջ 93)։, հասկ­նա­լի կը դառ­նայ «­Հար­ճը»ի կեդ­րո­նա­կան շար­ժա­գի­ծե­րէն (leit-motif) մէ­կը՝ «­Փա՜ռք կեն­ցա­ղին աս­պե­տա­կան դա­րե­րուն», այ­սինքն՝ կե­ան­քի բա­նաս­տեղ­ծա­կան ի­տէ­ա­լին տրո­ւած գնա­հա­տա­կա­նը։
     1970ա­կան թո­ւա­կան­նե­րուն, Վազ­գէն Գաբ­րի­է­լե­ան դի­տել տո­ւած է, որ «­Հե­թա­նոս եր­գեր» ու «­Գող­գո­թայի ծա­ղիկ­ներ» շար­քե­րու «եր­գե­րից շա­տե­րը, այդ ի­սկ օ­րե­րի, իր [­Վա­րու­ժա­նի. Վ.Մ.] եւ շր­ջա­պա­տի մարդ­կանց ապ­րում­նե­րից ներշն­չո­ւած տպա­ւո­րու­թիւն­ներ է­ին. յի­շենք թէ­կուզ «Հար­ճը» պոէմը, «Տր­տունջք» ըն­դար­ձակ քեր­թո­ւա­ծը, «Ս­պա­սում» բա­նաս­տեղ­ծու­թիւ­նը, ո­րոնք իր սի­րոյ դ­րա­մա­տիկ պատ­մու­թե­ան, իր տա­ռա­պան­քի, կա­րօ­տի, յաղ­թա­նա­կի, սի­րոյ ո­ւժգ­նու­թե­ան ապ­րում­ներն ու­նէ­ին որ­պէս ներշնչ­ման հիմք»[38]Վազգէն Գաբրիէլեան, Դանիէլ Վարուժան, Երեւան, 1978, էջ 254-255։ ։ «­Հար­ճը» կազ­մած է Վա­րու­ժա­նի «ա­ռա­ջին իս­կա­կան դիւ­ցազ­ներ­գա­կան փոր­ձը, դիւ­ցազ­ներ­գա­կան հա­տո­ւած մը», գրած է Գրի­գոր Պըլ­տե­ան, որ ա­ւե­լի ան­դին կա­տա­րած է ու­շագ­րաւ դի­տո­ղու­թիւն մը. «­Հե­րոս­նե­րու թի­ւին սահ­մա­նա­փա­կու­մը եւ խնդ­րոյ ա­ռար­կայ հար­ցին մաս­նա­կի­ու­թիւ­նը, գոր­ծո­ղու­թիւ­նը կը դնեն զուտ ան­ձնա­կան, պի­տի ը­սէ­ինք՝ ան­հա­տա­կան ծի­րի մը մէջ»[39]Գրիգոր Պըլտեան, Կրակէ շրջանակը Դ. Վարուժանի շուրջ, Անթիլիաս, 1988, էջ 221-222։։ Ան­հա­տա­կան տար­րի ներ­մու­ծու­մը այս պա­րա­գային պէտք է վե­րագ­րել «ապ­րո­ւած կե­անք»ի փոր­ձա­ռու­թե­ան։
     Ար­դա­րեւ, «­Հար­ճը»ի ստեղծ­ման զու­գըն­թաց, հոկ­տեմ­բեր 1909-օ­գոս­տոս 1910 ժա­մա­նա­կա­մի­ջո­ցին ծնած, զար­գա­ցած ու եր­ջա­նիկ վախ­ճա­նի հա­սած է Դա­նի­էլ Վա­րու­ժա­նի եւ Ա­րաք­սի Թաշ­ճե­ա­նի սի­րա­վէ­պը[40]Թուագրումին համար, տե՛ս Շարուրեան, Դանիէլ Վարուժանի, էջ 150, 166։։ Վա­րու­ժան «Գր­գանք» բա­նաս­տեղ­ծու­թիւ­նը ձօ­նած է «Ա­նոր՝ որ պի­տի գայ», ու զայն ըն­ծա­յած՝ իր  ա­մուս­նու­թե­նէն տա­սը օր ա­ռաջ, «Ա­զա­տա­մարտ»ի գրա­կան յա­ւե­լո­ւա­ծի Օ­գոս­տո­սի ա­ռա­ջին թի­ւին մէջ[41]Դանիէլ Վարուժան, «Գրգանք», Ազատամարտ շաբաթաթերթ-յաւելուած, 24 յուլիս / 6 օգոստոս, 1910, էջ 3։ Տե՛ս Պատրիկ, Դանիէլ … Continue reading։ Ա­ռան­ձին ու­շադ­րու­թե­ան չէ ար­ժա­նա­ցած Ա. Պատ­րի­կի այն վկա­յու­թիւ­նը, թէ «սի­րա­հա­րո­ւած եւ ա­նե­լի մատ­նո­ւած Վա­րու­ժա­նի հան­ճա­րից ծնունդ ա­ռաւ ու­րեմն հա­մաշ­խար­հային գրա­կա­նու­թե­ան գո­հար­նե­րից մէ­կը՝ «Հար­ճը»…»[42]Պատրիկ, Դանիէլ Վարուժանը, էջ 103 (ընդգծումը մերն է)։։ Ին­չո՞ւ կա­րե­լի չէ ե­րե­ւա­կայել, որ սի­րա­հա­րած բա­նաս­տեղ­ծը փո­խա­բե­րա­կան կեր­պով ցո­լաց­նէր իր սի­րե­ցե­ա­լին հետ ապ­րած տագ­նա­պա­լի ժա­մա­նա­կը, զայն տե­ղադ­րե­լով պատ­մա­կան ան­ցե­ա­լին մէջ։ 1990ա­կան թո­ւա­կան­նե­րուն, Խա­չա­տուր Վար­դա­նե­ան գրած է, թէ «­նիւ­թը մշա­կո­ւել է ճիշդ ժա­մա­նա­կին՝ 1910ին, Սե­բաս­տի­ա­յում, ե­րբ բա­նաս­տեղ­ծը (…) մի խար­տի­շա­հեր հա­յու­հու՝ Ա­րաք­սի Թաշ­ճե­ա­նի հետ տօ­նում էր այն­քան դ­րա­մա­տիկ փու­լե­րից ան­ցած վի­պա­կան սի­րոյ յաղ­թա­նա­կը՝ դար­ձե­ալ դա­րե­րով կարծ­րա­ցած հա­սա­րա­կա­կան նա­խա­պա­շա­րում­նե­րի դէմ»[43] Խ. Գ. Վարդանեան, «Դանիէլ Վարուժանի «Հարճը» վիպերգը», «Բանբեր Երեւանի համալսարանի, 1», 1991, էջ 50։։
     Ա­նուղ­ղա­կի­օ­րէն, Վա­րու­ժա­նի սի­րեր­գու­թիւ­նը կր­նայ ցո­լա­ցած ըլ­լալ Տր­դա­տի եւ Նա­զե­նի­կի խո­րե­նա­ցի­ա­կան դրո­ւա­գի վա­րու­ժա­նե­ան մշա­կու­մին մէջ՝ իբ­րեւ «ապ­րո­ւած կե­ան­քէ» ներշն­չո­ւած գործ։ Հիւ­րա­բար Բա­կուր Սիւ­նի­ի պա­լա­տը գտ­նո­ւող Տր­դատ Բագ­րա­տու­նին կը սի­րա­հե­տի իր հիւ­րըն­կա­լի հար­ճը՝ Նա­զե­նի­կը, եւ վեր­ջինս կը փո­խա­դար­ձէ՝ Բա­կու­րի վե­րա­հաս վրէժխնդ­րու­թե­նէն խու­սա­փե­լու նպա­տա­կով Տր­դա­տէն խնդ­րե­լով, որ փախ­չին։ Այս դրո­ւա­գը՝ Հո­մե­րո­սի Ի­լի­ա­կանին տուն տո­ւող Պա­րի­սի կող­մէ Հե­ղի­նէ­ի ա­ռե­ւան­գու­մի զու­գա­հե­ռին կող­քին, ար­դե­օք  քօ­ղար­կո­ւած ար­ձա­գան­գը չի՞ բե­րեր Թաշ­ճե­ան­նե­րու տու­նը իբ­րեւ ու­սու­ցիչ այ­ցե­լող Վա­րու­ժա­նի սի­րա­հա­րու­թե­ան՝ իր ծնուն­դէն ար­դէն նշա­նո­ւած ա­շա­կեր­տու­հի­ին, ու Ա­րաք­սի­ի փո­խա­դար­ձու­մին ու ա­պս­տամ­բու­թե­ան՝ ա­ւան­դա­մո­լու­թե­ան գե­րի ծնող­նե­րուն դէմ։ Տագ­նա­պա­լի վի­ճա­կը յու­սա­հատ բա­նաս­տեղ­ծին նոյ­նիսկ ներշն­չած է իր սի­րե­ցե­ա­լը փախց­նե­լու ծրա­գիր մը՝ «­մի­ակ մի­ջո­ցը», ի­նչ­պէս ա­նոր գրած էր 14/27 յու­լիս, 1910ին[44]Վարուժան, Երկերի ժողովածու, էջ 428։։ Թե­րեւս յո­ռե­տես­ու­թե­ան այս ժա­մա­նա­կին է, որ Վա­րու­ժան իր ա­ւար­տին հաս­ցու­ցած է վի­պեր­գը, ող­բեր­գա­կան եզ­րա­փա­կում մը տա­լով Խո­րե­նա­ցի­ի ա­նո­րո­շու­թե­ամբ պա­տո­ւած դրո­ւա­գին, ո­ւր մի­այն կը յի­շո­ւի Տր­դա­տի ու Նա­զե­նի­կի փա­խուս­տը մին­չեւ Սպեր. Բա­կու­րի յու­սակ­տուր ճի­գով ար­ձա­կո­ւած նե­տը կը սպան­նէ Նա­զե­նի­կը, որ Տր­դա­տի կող­մէ կը թա­ղո­ւի Շի­րա­կի սահ­մա­նին վրայ կա­ռու­ցո­ւած ի­ջե­ւա­նին քով տն­կո­ւած հի­նա­ւուրց բար­տի­ին տակ։
     Ն. Տէր Ստե­փա­նե­ա­նին ո­ւղ­ղո­ւած սեպ­տեմ­բեր 1910ի յի­շե­ալ նա­մա­կին մէջ, բա­նաս­տեղ­ծը յայտ­նած էր. «Ա­մուս­նու­թիւնս ե­ղաւ յան­կար­ծա­կի, սի­րային ող­բեր­գու­թե­նէ մը վերջ, որ գրե­թէ տա­րի մը տե­ւեց։ Կա­տա­րե­ալ վէպ մըն է, զոր ապ­րե­ցայ Սվա­զի մէջ՝ ան­ցնե­լով ես եւ նէ, խիստ վտան­գա­լից, տ­ռա­մա­թիկ եւ իր ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն մէջ շատ վսեմ փու­լե­րէ, ո­րոնց ես տա­կա­ւին վէ­պե­րու մէջ հան­դի­պած եմ մի­այն»[45]Անդ, էջ 432։։ 
     Վի­պեր­գը կ՚ա­ւար­տի մա­հո­ւան դա­ժա­նու­թե­ան դէմ սի­րոյ յաղ­թա­նա­կով. ճա­կա­տագ­րա­կան հա­րո­ւա­ծին զոհ դար­ձած հար­ճը վե­րա­ծո­ւած էր կե­ան­քի աղ­բիւ­րի։ Չոր­ցած բար­տին, կը գրէր բա­նաս­տեղ­ծը, «­Վե­րըն­ձիւ­ղում մ­՚ըս­տա­ցաւ՝ բու­ժե­լով վէրքն իր սր­տին` / Եր­բոր Հար­ճին լոյս մարմ­նոյն ա­ւիշ­նե­րով կեն­սայորդ / Թա­թա­խո­ւե­ցան հո­ղին տակ ար­մատ­ներն իր խոր­դու­բորդ (…)»։ Ի­րա­կան կե­ան­քի մէջ, եր­կու սի­րա­հար­նե­րուն վճ­ռա­կա­մու­թիւ­նը վախ­ճա­նա­կան յաղ­թա­նա­կը տա­րած էր, ե­րբ «ա­ւան­դու­թիւ­նը պար­տո­ւած էր, ա­ւան­դա­մո­լու­թիւ­նը զս­պո­ւած» եւ «ե­կե­ղե­ցի­նե­րու զան­գակ­նե­րը Վա­րու­ժա­նի սի­րոյ յաղ­թա­նա­կը ա­ւե­տե­ցին ի լուր աշ­խար­հի»[46]Լեւոն Լանիս, «Դանիէլ Վարուժանի հարսնիքը», Ազդակ, 26 յունուար, 1934 (արտատպուած՝ «Յուսաբեր»էն)։ ու, ի­նչ­պէս բա­նաս­տեղ­ծը գրած էր «Գր­գանք»ի մէջ, «­Մե­րին սիր­տերն ուն­կըն­դիր / Ի­րա­րու մեղմ տը­րո­փիւ­նին՝ նըն­ջե­ցին»։
     Հ. Յով­հան­նի­սե­ան մէջ­բե­րած է «­Հար­ճը»էն ե­րեք տող Նա­զե­նի­կի պա­րին մա­սին («Օ՜, այս մեծ պարն հե­թա­նոս…»), պն­դե­լով, որ այս եւ այլ տո­ղե­րով ա­նոր կեր­պա­րը կը ցո­լաց­նէ «­կեն­դա­նի, շն­չող ի­րա­կա­նու­թիւ­նը», այ­սինքն՝ կ՚ակ­նար­կէ «յոյ­զեր ա­լե­կո­ծող դե­րա­սա­նու­հուն», եւ ո­՛չ թէ գր­քային, ե­րե­ւա­կա­յա­կան նա­խա­տի­պար մը կը մատ­նէ[47]Յովհաննիսեան, «Դ. Վարուժանի», էջ 87-88։։ Որ­պէս բաղ­դա­տա­կան օ­րի­նակ, սա­կայն, կ՚ար­ժէ մատ­նան­շել, որ մինչ Կիւս­թաւ Ֆլօ­պէ­ռի գոր­ծե­րուն մէջ ե­րեւ­ցող պա­րու­հին հիմ­նո­ւած էր 1850ին դէ­պի Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւելք ճամ­բոր­դու­թե­ան ըն­թաց­քին ա­նոր տե­սած գն­չու պա­րու­հի­ի մը ի­րա­կան կեր­պա­րին վրայ, ԺԹ. դա­րու վեր­ջա­ւո­րու­թե­ան եւ Ի. դա­րու սկիզ­բին այս­պէս կո­չո­ւած “Salomania”ն ներշն­չած է առ­նո­ւազն 2.789 ֆրան­սա­ցի բա­նաս­տեղծ­ներ մին­չեւ 1912[48]Տե՛ս Toni Bentley, Sisters of Salome, Lincoln and London, 2002, էջ 24-26։, եւ կա­րե­լի չէ են­թադ­րել, որ ա­նոնց­մէ իւ­րա­քան­չիւ­րը Սա­լո­մէ­ի ի­րա­կան «­ժա­ռան­գորդ» մը տե­սած ըլ­լար։ Վա­րու­ժա­նի բա­նաս­տեղ­ծա­կան տա­ղան­դը կր­նար յ­ղա­նալ ի­րա­կա­նու­թիւ­նը ցո­լաց­նող պատ­կեր­ներ, ա­ռանց ա­կա­նա­տես ե­ղած ըլ­լա­լու (հմմտ. «­Ջար­դը»)։
     Ճիշդ է հայ­րե­նի թա­տե­րա­գէ­տին այն մատ­նան­շու­մը, որ Նա­զե­նի­կի կեր­պա­րը կը ցո­լաց­նէ «­կեն­դա­նի, շն­չող ի­րա­կա­նու­թիւ­նը»։ Սա­կայն, ե­թէ 1908-1910ի ժա­մա­նա­կային մեր­ձա­ւո­րու­թիւ­նը, զոր ան չէ նշ­մա­րած, կր­նար ա­ղօտ կռո­ւան մը ըն­ծայել, որ լա­ւա­գոյն պա­րա­գային մի­այն լու­սան­կա­րով ներ­կայ ե­ղած Թի­նա տի Լո­րեն­ցոյի վե­րյու­շը Վա­րու­ժա­նի ներշնչ­ման աղ­բիւր դառ­նար, շատ ա­ւե­լի հա­ւա­նա­կան կը թո­ւի, որ բա­նաս­տեղ­ծը շր­ջա­պա­տող իս­կա­պէս կենդա­նի ու շն­չող ի­րա­կա­նու­թիւ­նը՝ յան­ձին Ա­րաք­սի Թաշ­ճե­ա­նի, ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն յա­ջո­ղէր «իր լոյ­սով կեն­դա­նաց­նել պատ­մու­թե­ամբ ա­ւան­դո­ւած մի հին զրոյց»։

Կ. ՏԱՐԻ, 2021 ԹԻՒ 1

References
1 Հենրիկ Յովհաննիսեան, «Դանիէլ Վարուժանի «Հարճը» պոէմի հերոսուհու ենթադրելի նախատիպը», Պատմա-բանասիրական հանդէս, 1, 2020, էջ 81-89։
2 Անդ, էջ 84։
3 Վահրամ Փափազեան, Յետադարձ հայեացք, Երեւան, 1956, էջ 145-146։
4 Վահրամ Փափազեան, Երկեր հինգ հատորով, հատոր 1, Երեւան, 1979, էջ 148)։ Յուշագրութեան յաջորդ էջին մէջ, խօսելով Ֆրանսայի մասին, Փափազեան գրած էր, թէ «1893ի ռեւոլիւցիայից ի վեր ազնուականութեան տիտղոսը սովորական կանաչու արժէք իսկ չունի ֆրանսիացու աչքում» (նոյն, Յետադարձ, էջ 147)։ Խօսքը, յայտնապէս, միայն 1793ի կրնար վերաբերիլ ու այդպէս սրբագրուած է Բ. հրատարակութեան մէջ (նոյն, Երկեր, էջ 149)։
5 Բաբկէն Յարութիւնեան,  XIX-XX դդ. հայ թատրոնի տարեգրութիւն (1801-1922), հատոր 2. 1901-1911, Երեւան, 1980, էջ 283-295։
6 Փափազեան, Յետադարձ, էջ 171։
7 Անդ, էջ 181, 184։
8 Անդ, էջ 190։ Յարութիւնեան միայն յիշած է Փափազեանի ներկայութիւնը Պաքուի մէջ (Յարութիւնեան, XIX-XX դդ. հայ թատրոնի տարեգրութիւն, էջ 283), թերեւս հիմնուելով անոր յուշագրութեան վրայ, առանց որեւէ դեր յիշելու։
9 Փափազեան, Յետադարձ, էջ 193։
10 Անդ, էջ 195։ Առանց աղբիւր յիշատակելու, Հ. Յովհաննիսեան իտալացի հռչակաւոր դերասան Կուսթաւօ Սալվինին դարձուցած է խումբին ղեկավարը, թէեւ «իրական ղեկավարն ու ուղղութիւն տուողը» տի Լորենցոն էր (Յովհաննիսեան, «Դ. Վարուժանի», էջ 85)։ Վ. Փափազեան Սալվինիի անունը յիշած է միայն իբրեւ այցելու՝ Միլանի մէջ իր թատերական ուսման երկրորդ տարուան ընթացքին (Փափազեան, Յետադարձ, էջ 115)։
11 “Down in Old Mexico,” Los Angeles Times, March 3, 1908.
12 Jorge Domingo Cuadriello, “Presencia de Antón Villar Ponte en Cuba”, Grial, 141, 1999, էջ 96-97։
13 V. Morelli, “Da Eleonora Duse a Tina di Lorenzo”, La vita italiana, 16 Luglio 1897, էջ 161։
14 “El teatro extranjero”, El teatro, mayo de 1901, էջ 9։
15 Lander McClintock, The Modern Drama of Italy, Boston, 1920, էջ 192։
16 Տե՛ս անգլերէն թարգմանութիւնը՝ Helen Zimmern, Italy of the Italians, New York, 1909, էջ 156։
17 John Parker (comp.), Who’s Who in the Theatre: A Biographical Record of the Contemporary Stage, Boston, 1922, էջ 947։
18, 23 Փափազեան, Յետադարձ, էջ 194։
19 Փափազեան, Յետադարձ հայեացք, էջ 194։
20 Poesie complete di Vittoria Aganoor, Firenze, 1912,  էջ 239։ Ի դէպ, Աղանուրի «Հեռաւոր եղբայրներուն» (“Ai fratelli lontani”) բանաստեղծութիւնը վերջերս թիւրիմացաբար վերագրուած է 1908-1909ի ժամանակաշրջանին, «երբ Արեւմտեան Հայաստանում տիրում էր բռնութեան, տեղահանութեան ու կոտորածի սարսափը» (Անահիտ Սեւումեան, «Վիկտորեա Աղանուրեանի գրական ժառանգութիւնը», Պատմա-բանասիրական հանդէս, 1, 2005, էջ 174), մինչ քերթուածը նուիրուած էր Գալապրիոյ (Իտալիա) 1905ի երկրաշարժին (Poesie complete, էջ 267)։
21 Mosè Corenese, storico armeno del quinto secolo, versione di Giuseppe Cappelletti, Venezia, 1841. Storia di Mosè Corenese, versione italiana illustrata dai monaci armeni Mechitaristi ritoccata quanto allo stile di N[iccolò] Tommaseo, Venezia, 1850.
22 Anton Giulio Barrili, Semiramide, Milano, 1873։ Այս վէպը «Արա Գեղեցիկ» խորագրով 1875-1876ին անստորագիր աշխարհաբար թարգմանութեամբ հրատարակուած էր նախ «Բազմավէպ»ի մէջ, եւ ապա՝ առանձին հատորով (Արա Գեղեցիկ, պատմական վիպասանութիւն Ա. Յ. Պարրիլեայ իտալացւոյ, Վենետիկ, 1876)։
24, 27 Յովհաննիսեան, «Դանիէլ Վարուժանի», էջ 87։
25 Արծուի Բախչինեան եւ Վարդան Մատթէոսեան, Շամախեցի պարուհին. Արմէն Օհանեանի կեանքը եւ գործը, Երեւան, 2007, էջ 27։
26 www.amazon.com/Tina-Lorenzo-fascino-larte-dell«encantadora»/dp/8874421176.
28 Անդ, էջ 85։
29 Յ. Ճ. Սիրունի, «Գիծեր Դանիէլ Վարուժանի կեանքէն», Հայրենիք ամսագիր, նոյեմբեր 1923, էջ 40. նոյն, Դանիէլ Վարուժան, Պուքրէշ, 1940, էջ 82։
30 Յովհաննիսեան, «Դ. Վարուժանի», էջ 85։
31 Առաքել Ն. Պատրիկ, Դանիէլ Վարուժան իմ յուշերում, Բ. տպագրութիւն, Պէյրութ, 1968, էջ 102-104։ Թուագրուած է ըստ յուշագրողի վկայութեան (անդ, էջ 93)։ Ընդունինք, որ ժամանակագրական շփոթ մը առկայ է Ա. Պատրիկի գրածին մէջ այդ օրուան մասին, թէ Վարուժանի զուարթութիւնը «գտնւում էր մի մեծ երջակութեան վաղորդայնում», երբ «յաղթանակել էր վերջապէս երկու սիրահարների մաքուր սիրոյ անայլայլ կամքը» (անդ, էջ 97)։ Յաղթանակը տակաւին հեռու էր։ Արդարեւ, երկու շաբաթ ետք՝ 27 յուլիսին (նամակը թուագրուած է 14 յուլիս՝ հին տոմարով), Վարուժան կը գրէր Արաքսի Թաշճեանին, որ «անվեհեր, քաջ, ճարտար եւ պաղարիւն» ըլլար, ակնարկելով իրենց սիրոյ դէմ կանգուն եւ անընկճելի թուացող թումբերուն (Դանիէլ Վարուժան, Երկերի լիակատար ժողովածու երեք հատորով, հատոր 3, Երեւան, 1987, էջ 427)։  
32 Վարուժան, Երկերի լիակատար ժողովածու, էջ 432։
33 Դանիէլ Վարուժան, «Ասպետական կենցաղին», Ամէնուն տարեցոյցը, Կ. Պոլիս, 1911, էջ 138-139։ Կը կարծենք, որ ասիկա բաւարար հիմք չ՚ընծայեր, որպէսզի «Հարճը»ի ամբողջական երկնումը 1910 սեպտեմբեր թուագրուի (Ալբերտ Շարուրեան, Դանիէլ Վարուժանի կեանքի եւ ստեղծագործութեան տարեգրութիւն, Երեւան, 1984, էջ 167)։
34 Սիրունի, «Գիծեր», էջ 49։  Հմմտ. նոյն, Դանիէլ Վարուժան, էջ 146։  Հաւանաբար գրաշարական վրիպակի հետեւանքով, Սիրունիի այս վկայութիւնը մէջբերուած էր Վարուժանի ծննդեան հարիւրամեակին իբրեւ «հայկական [sic] կեանքէ առնուած խաղ մը» (Շարուրեան, Դանիէլ Վարուժանի, էջ 228)։
35 Յ. Ճ. Սիրունի, Ինքնակենսագրական նօթեր, Երեւան, 2006, էջ 197։
36 Վարուժան, Երկերի լիակատար ժողովածու, էջ 371, 387, 408, 424 (ընդգծումները բնագրային են)։
37 Սիրունի, «Գիծեր», էջ 41 (հմմտ. նոյն, Դանիէլ Վարուժան, էջ 93)։
38 Վազգէն Գաբրիէլեան, Դանիէլ Վարուժան, Երեւան, 1978, էջ 254-255։
39 Գրիգոր Պըլտեան, Կրակէ շրջանակը Դ. Վարուժանի շուրջ, Անթիլիաս, 1988, էջ 221-222։
40 Թուագրումին համար, տե՛ս Շարուրեան, Դանիէլ Վարուժանի, էջ 150, 166։
41 Դանիէլ Վարուժան, «Գրգանք», Ազատամարտ շաբաթաթերթ-յաւելուած, 24 յուլիս / 6 օգոստոս, 1910, էջ 3։ Տե՛ս Պատրիկ, Դանիէլ Վարուժանը, էջ 97։
42 Պատրիկ, Դանիէլ Վարուժանը, էջ 103 (ընդգծումը մերն է)։
43 Խ. Գ. Վարդանեան, «Դանիէլ Վարուժանի «Հարճը» վիպերգը», «Բանբեր Երեւանի համալսարանի, 1», 1991, էջ 50։
44 Վարուժան, Երկերի ժողովածու, էջ 428։
45 Անդ, էջ 432։
46 Լեւոն Լանիս, «Դանիէլ Վարուժանի հարսնիքը», Ազդակ, 26 յունուար, 1934 (արտատպուած՝ «Յուսաբեր»էն)։
47 Յովհաննիսեան, «Դ. Վարուժանի», էջ 87-88։
48 Տե՛ս Toni Bentley, Sisters of Salome, Lincoln and London, 2002, էջ 24-26։