2004-1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ունենալ պատգամ | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ] 1
«Մեր այդ կողմերը» Մնացորդացի եւ հայաշխարհի վկան՝ Մկրտիչ Մարկոսեան | 3
Մանտրա ԺԴ | ՊԸԼՏԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ 4
Սէր | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՎԻՈԼԷԹ 7
Կեանքը՝ ժամանակէն անդին | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, ՍԱԼԲԻ11
Ըսէ՛ Ինծի/Բ Ա Ց | ՍՈՆԻԱ-ՍԱՆԱՆ 12
Երգ Գորիսի մասին | ԱՐԵԱՆ, Ս[ԱԳՕ]14
Յակոբ Օշականէն Կոստան Զարեանին՝ երկու անտիպ նամակներ | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ16
Պատմական յիշողութիւն եւ ժամանակակից գրականութիւն | ԽԻՐՈՒՄԵԱՆ, ԴՈԿՏ. ՌՈՒԲԻՆԱ20
Միջավայր եւ տեսողութիւն | ԲԱՅԱԴԵԱՆ, ՀՐԱՉ31
Դէպի համայն հայութեան յաղթանակը | ԳԱԼՖԱՅԵԱՆ-ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ԴՈԿՏ. ՀԻԼՏԱ47
«Տպաւորութիւններու հէնքով» (Հեղինակ՝ Պօղոս Սնապեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ55
Հեռակայ վկայութիւն՝ ձայնը բանաստեղծութեան առիթով (Հեղինակ՝ Խոսրով Ասոյեան) | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]59
Եուրոզ՝ բիւրեղացման ծիրի վրայ | ԾԻՐԱՆԻ, ՄՈՎՍԷՍ70
Ժիրայր Աթթարեան՝ կեանքի հեւք ունեցող գրող մը | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]74
Գրականութեան պատմութեան վերաբերող զարտուղութիւններու յայտնաբերումներ 78
Բանտարկութիւն՝ բանաստեղծութեան ոճիրի համար 79
Գիրքերու հետ 80