Յարութիւն Քիւրքճեան

ՇԱՒԱՐՇ ՆԱՐԴՈՒՆԻ՝ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ՄԵՐԺՈՒՄԸ ՆԵՐԿԱՅԻՆ

Շաւարշ Նարդունիի կենդանագիրը կազմելու համար, առաջին տպաւորու­թեամբ, ունինք կարիքը ընթացիկէն հեռացող գոյներու, երանգներու: «Փա­րիզի տղոց» (գործածելով յ. Օշականի բնորոշումը) խումբին մէջ, ան միւսներէն կը զատորոշուի իր գործին անմիջական, շեշտօրէն ենթակայական նկարագրով, անմիջապէս աչքի զարնող այլազանութեամբ մը, որ ոչ-խորաթա­փանց աչքերու կրնայ երեւիլ իբր հմտաբանի, գիտնականի «ինքնատպութիւն» մը սոսկ. ասոր լծորդուող «մշակութապաշտութիւն» մը՝ ուր կը միախառնուին դասական յունարէնէն մինչեւ եբրայերէն շրջագայող ստուգաբանական մարզանք­ներ, տորոնի մշակութենէն մինչեւ սխտորաբուժական դեղագրերու վերծանումը շօշափող հետաքրքրութիւններ. եւ, հակադրաբար այս բոլորին, որոշ տարփային լիցք ենթադրող (խաբուսիկ, պիտի տեսնենք) զգայաբանականութիւն մը, տա­րաշխարհիկ հեքիաթի, բանաստեղծականութեան կլիմայ մը, եւ զանոնք պարագրկող դաշնութեան ոլորտ մը. առաջին իսկ ակնարկով բաւական հակասական այս տարրերը միաբերող «նարդեան» (բառը իմս չէ, իրն է…) վաստակի այս պատկերին առջեւ՝ խորաչափող աչքը անմիջապէս հարց կու տայ.— ի ՞նչ աշխարհ կը պառկի, կը պահուի «Ալպոմ»էն մինչեւ «Մեղեդիներ, մեղեդիներ», եւ «Բաներ, բաներ»էն մինչեւ «Երուսաղէմ, Երուսաղէմ»:
   Դժուարին չէ վերլուծական «ընթերցումը» Նարդեան աշխարհին. վերլուծա­կան ըլլալու ալ պէտք չունի ան ՝ բառի ֆրէօտեան իմաստով, ինչպէս վերլուծա­կան չէր եւ պէտք չունէր ըլլալու նախորդ գլուխը այդ շարքին՝ «Վազգէն Շուշանեան»ը: ինչպէս այս վերջինը՝ Նարդունիի այս խորաչափում-ընթերցումը եւս կրնայ վերապահումներ արթնցնել հոս կամ հոն. ատիկա շարքի հեղինակը եւ խորաչափման աշխատանքը չի շահագրգռեր, բացի եթէ, անշուշտ, այս դրոյթնե­րուն հակադրուող հետաքրքրական դրոյթներ առաջարկուին: Եղածը սփիւռքա­հայ գրողներու (այս պարագային՝ Նարդունիի) գործին հոգեբանական-ընկերա-բանական լոյսին տակ կատարուած՝ բաւական պարզ ու բացայայտ եզրայան­գումներու հասնող դիտարկում մըն է, ծամծմուածէն խուսափիլ փորձող, սակայն զերծ՝ ինքնատիպի ու անտիպի մարմաջ-բարդոյթէն:
    Եւ կը բաւէ, ահաւասիկ, քիչ մը ուշադիր աչք մը նետել Նարդունիի գրական վերոյիշեալ երկերուն՝ անդրադառնալու համար անմիջապէս, որ իր մատնանշուած կեցուածքներուն մէջէն կարմիր թելի պէս անցնող ու անոնց միութիւնը կազ­մող գիծը բացարձակ մերժումն է ներկային, այսինքն՝ ներկայ վայրին ու ներկայ ժամանակին: Հետագայ տողերը պիտի ձգտին պարզաբանել, երանգաւորել Նարդեան մերժումին մասնայատկութիւնը՝ յարաբերաբար, ըսենք, շուշանեանի մը, կամ Համաստեղի մը արդէն բացայայտուած մերժումներուն

ԱՆՁԻ ԵՐԵՒՈՒԹԱԿԱՆ ՀՈԼՈՎՈՅԹԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ՍԵՌԱՅԻՆ ԶՐԿԱԽՏԸ

    «Մեղեդիներ»ու էջերուն, տեղ մը, Նարդունի շատ դասական ու հետեւաբար շատ խաբուսիկ ստորոգութիւններու մէջ կը ձուլէ իր ներաշխարհային զարգաց­ման ուղեգիծը: Նախ մանուկ՝ Արմաշի երազաշխարհի ծոցին, անըստ իր բնո­րոշումինշատ արագ պիտի անցընէ զգայարանական գինովութեան փուլը, բանաստեղծութեան ու աննիւթական սէրերու հեւքէն հազիւ շոյուած, եւ յան­գի՝ իր գոյութեան երրորդ ու վերջնական հանգրուանին՝ «վարդապետութիւն փի­լիսոփայութեան եւ ախտաբանութեան» («վարդապետ» բառը հայերէն եզրը կամ տերմինն է՝ լատիներէն «տոքթոր»ին). դառնայ բժիշկ, հոգեբոյժ, «տերվիշ», եւ դի­տէ, «մթութիւն հագած» իր մութ սենեակէն՝ «լոյսի առուակի մը մէջ բռնուած մարդիկը»: Նարդունիի գծած այս հոլովոյթը կը կրէ սակայն թերութիւն մը, կենսակա՛ն թերութիւն մը՝ իր իսկ աչքին…«մթութիւն հագած» ըլլալու թերութիւնը: Եւ հոգեբան, հմտաբան, իմացապաշտ ու սկեպտիկ Նարդունիի մը իրականու­թիւնը, վերոյիշեալ էջերուն վրայ անվիճելի թուացող, կաւէ արձանի պէս կը փշ­րուի սակայն՝ ոչ թէ խորաչափումի ճիգին դէմ, այլ՝ պարզապէս իրեն հակադրուող ուրի՛շ իրականութեամբ մը, որ մեզի կը յայտնաբերուի Նարդունիի՛ էջե­րուն իսկ մէջ, նո՛յն հատորին իսկ մաս կազմող: Երբ, օրինակ, վեցամեայ թոռան մը վերածուած, գրագէտը կու լայ, ողոքելով հոգին իր մեծ հօր. «Մենծ հայր, մենծ հայր, տես. թոռնիկդ հիմա քիլօ մը տանձով է մնացեր»: Նոյնը, երբ, նո՛յն հատո­րին էջերուն, կը պատմէ մանուկի լացը՝ այս անգամ սէր փնտռող իր սիրտին. «...իմ երեսուն տարուան սիրտս կու լար, կու լար մանուկի մը պէս: Կու լար եւ կուզէր դարձեալ բանաստեղծ դառնալ: Կու լար եւ իր սիրեկանին անունը կը կանչէր»: ՄիտքՆարդունին թող ի կարգ հրաւիրէ զայն՝ որքան կուզէ. «Դուն բժիշկ ես, դուն գիտութեան ու փիլիսոփայութեան մարդն ես, արու ու կորովի»: Անօգուտ. «արու ու կորովի» կարծուած սիրտը պիտի մնայ նոյն լացող, նոյն մանուկ սիրտը՝ գրագէտին իսկ բառերով հերքելով «գիտութեան ու փիլիսոփայու­թեան մարդ», «արու ու կորովի» մտքի մարդու մը գոյութիւնը, զայն զեղչելվերածելով իրառասպելի հանգամանքին:
    Հակադրաբար շուշանեանի, շ. Նարդունի պաշտելի միամտութեամբ մը, բա­րեմտութեա՛մբ մը կըսէ մեզի իր ցաւը, առանց զայն բառակոյտի մը տակ խեղդելու. ասիկա եթէ բացառենք քիչ առաջ մատնանշուած միտքՆարդունի ի յորդորակները. եթէ բացառենք նաեւ հրապարակագիրչեմ համարձակիր գաղափարախօս բառը գործածելՆարդունին, որ՝ «ճանկերը լայն բացած»՝ պատրաստ է յարձակելու բանավիճող հակառակորդին վրայ, զայն «գզելու համար»: Եւ որուն քով գաղափարախօս շուշանեան մը ինքզինք պարտադրող պայծառ ներկայութիւն է անկասկած: Անձնական, ենթակայակա՛ն գրականութեան մակարդակին է, ըսենք կրկին, որ Նարդեան աշխարհը կերեւի մեզի բիւրեղային յստակութեամբ, մանուկի մը արցունքին պէս ջինջ, ըսէր հաւանաբար ինք: Եւ որբութեա՛ն ցաւն է Նարդունիի ցաւը, գլխագիր որբութեան, «չափահաս որբ»ին ցաւն է ան: որովհետեւ մեռա՛ծ է իր գիւղը, եւ ա՛լ գիւղ չունի ինք. չունի՛ տուն, չունի՛ հայր ու գերդաստան: չունի՛ Վայր: ունի միայն սուգը գիւղին, որբութիւնը իր անձին: Եւ իմաստէ զուրկ չէ պատմագրական այն փաստը, որ Նարդունի ակնառու դէմքն է հանդիսացած արեւմտեան Սփիւռքի որբաշխարհին, ոգին ու մղիչը չա­փահաս որբերու շարժումին:

Ձախէն աջ՝ Կարօ Փօլատեան, Շաւարշ Նարդունի, Պօղոս Սնապեան


    Ուրիշ ի՞նչ երեւոյթներ կը պարզէ այս Նարդեան տարբերակը որբութեան, չա­փահաս, անբուժելի որբութեան: Ան, յամենայնդէպս, կարտայայտուի, առաջին իսկ ակնարկով՝ կրկին, սեռային լոյսի մը տակ: Այս կալուածի լուսաւորումը կրկին կու գայ մեզի նոյն «Մեղեդիներ»ու «Փառք Կեռասին» գրութենէն, որ իմաս­տային մեկնաբանութեան կարիքը չի զգացնե՛ր իսկ, այնքա՛ն բացայայտ է այլաբանութիւնը: Պատանի՝ հատուածին հերոսը կապրի կեռասով խորհրդանշուող զգայարանական արբունքի վիճակը. իր սիրականին հետ կեռաս կը գողնայ. կե­ռաս կուտեն, հակա ռակ «մեծմօր» արգելքին: Այս վերջինը պիտի հասնի յան­կարծ, ու տեսնէ պատանին՝ աղջիկը գրկածբարձրացուցած կեռաս քաղելու դիրքին մէջ: Վերջին հատուածը կարելի չէ տալ աւելի բացատրական ու թափանցիկ՝ քան Նարդունին ՝ ինքը. կը մէջբերեմ.
    — Մե՛ղք է, պտղամո՛լ:
    —
Լաւ, եթէ թագաւոր եմ. ո՞վ կարգիլէ ինծի: Երբ կեռաս կուզեմ, պէտք է որ ուտեմ: Ապա թէ ոչ թագաւոր չեմ ըլլար:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ափսո՜ս:
    Հիմա մեծմօրս «մեղքին» արգելքը չէ որ զրկած է զիս կեռասէն:
    Ես հիմա թագաւոր չեմ: Ես հիմա կեռաս չունիմ: իսկ նշանածս ալ մեռաւ. ու իմ շրթներուս մէջ
    կորսուած է համը իր կեռասներուն
:
    Ու արիւն կու գայ աչքերէս, կեռասի այս տօներուն:

    Կարելի չէ անզգայ մնալ ամբողջ սերունդի մը ողբերգութեան այս պատկե­րին առջեւ, սեռային զրկախտէն մինչեւ զգացական, մտաւորառանց խօսելու ֆիզիքականի մասինհաշմումները գացող: Պէտք չէ սակայն մոռնալ Շուշանեանի առիթով կատարուած ա՛յն հաստատումը, թէ երէց սերունդի մօտ հաշմու­մի այս զգայնութիւնը մշակութային հոգեբանական պատուաստումով անցած է յաջորդ սերունդին: Եւ այս պատուաստումի «յաջողութիւնը» պարզապէս ախ­տաբանական վերապրում մը կը յայտնաբերէ, ու նոյնքան ախտաբանական հաճոյացումի մը ծնունդ կու տայ, երկրորդ նոյնիսկ երրորդ սերունդի մակարդակին…:

ՏՈՀՄԱՊՂԾՈՒՄԻ ԵՒ ՏԱՐԱՇԽԱՐՀԻ ՄԻՋԵՒ

Ա՞յս է սակայն միակ բացատրութիւնը զրկախտին, հողին կորուսո՞ւմը, Վայրին ջնջո՞ւմը միայն: Աքսորն ու օտարութի՞ւնը: Երթալէ առաջ աւելի խորը՝ հարկ է, ամէն պարագայի, հետազօտել այս տարաշխարհը: Հետազօտե՞լ. դիւրի՛ն է ըսելը: կարելի պիտի ըլլար, եթէ Նարդունի գրած ըլլար, ապրա՛ծ ըլլար Սփիւռքը: Բան մը, որ չէ ըրած ան: Եւ ըստ էութեան Սփիւռքը «ըսող» նարդեան էջերը այնքան հազուադէպ են, որքանգիտակցութեան վայրկեանները շուշանեանի գրական ստեղծագործութեան մէջ, կամ՝ ցաւի ճիչը՝ արեւելեան աշխարհի որբաշխարհի «կրթուած», «փափկանկատ» ու սկաուտի կեղծ զուարթութիւն ցուցաբերող պա­տանիներու կոկորդին մէջ: Երբ ճառ չի խօսիր, Նարդունի կընկղմի նախաղէտեան դրախտի հեշտանքներուն խորը: Երբ դուրս կու գայ անկէ, առանց բանասէրի ախորժներու վրայ արշաւելու, պահ մը կը տեսնենք զինք տԱրքուրի սրճարանի ծուխերուն մէջ, եւ կակնկալենք, կը խնդրե՛նք փարիզեան առօրեայի, ի վեր­ջոյ ներկայի՛ ապրում մը. երեք տող՝ եւ Նարդունին արդէն ճախրելով հասած է Սիփանի փէշերուն (տեսած ըլլա՛ր գոնէ Սիփանը. Վանեցի՛ ըլլար գոնէ): «Մեղեդիներ»ուն մէջ, կրկին կը սկսի նկարագրութեանը փարիզցի բժիշկի մը սենեա­կին: Պուտ մը ներկա՞յ կակնկալէք: Ափսո՜ս. ինտրայի հիանալի սենեակներաշխարհը, ծանօթ իր այլուրութեամբ, չունի աներկբայ անվայրութիւնը Նարդունիի սենեակին, ուր կայ հօտը իր բոժոժներով, մեծ մայրը իր հարսնութեան շապիկով, հեթանոս տօներն ու կոյսերը օրացոյցին. բայց ո՛չ փարիզահայու սենեակը: ոչ՝ Սփիւռքը:
    Նոյնը, ու աւելիով, օտարի հետ յարաբերութեան հարցին մէջ: ի յառաջագու­նէ, Նարդունիի մօտ նկատուած որոշ զգայարանականութիւն մը կրնար մեզ յու­սադրել օտարի հետ կարելի յարաբերութեան մը հաշուին. բայց մինչեւ հիմա պարզուածը ատոր ի նպաստ չի խօսիր: Բաւական յստակ է, ընդհակառակն, վա­խը օտարին, տարբերին, տարաշխարհիկին: Առանց հասնելու, անշուշտ, շուշանեանի՛ մօտ ծանօթ տագնապանքը ստեղծող ծանրութեան, օտարն ու իր վախը երբե՛մն՝ կերեւին Նարդունիի աշխարհին մէջ: «Մեր գիւղին լճակը» հեքիաթը, սա­կայն, կը բաւէ մեզի ստուգելու ներկայութիւնը այդ վախին. ու պարզ կերեւի, որ ան ներմղուած է իր ստեղծած խուճապին իսկ պատճառով: Պատմութիւնը կը խօսի գիւղին ականակիտ ջուրերուն լիճին մասին, որ սակայն ապականած է ակնթարթի մը մէջ, «օտար աշխարհէ» վերադարձող գիւղի տղոցմէ մէկուն բերած ախտին ապականութեամբը: Պարզ է ու ցնցող՝ թելադրանքը հեքիաթին: Օտա­րը, մի՛ւսը, տարբե՛րը՝ կապականեն:
    Մէկերկու անդրադարձ ալ՝ ներկայ աղէտին: Լեզուն կորսնցնող, ինքնութիւ­նը կորսնցնող նոր սերունդի մը ներկայութիւնը կը հաստատուին Նարդունիի կողմէ, սակայն պատահաբար, ի մէջ այլոց:
    Վախը, սակայն, օտարի՞ն վախն է միայն: կամ, ուրիշ խօսքով, օտարը միայն «ազգայի՞ն» իմաստով օտարն է, թէ ընդհանրապէս Օտարը, ուրիշը…: կը հակինք երկրորդ պատասխանին՝ աւելի: կամ, այլապէս, պէտք է ընդգծել, որ Նարդունիի մօտ գոյութիւն ունի նաեւ վախը՝ սեփականին, վախը ինքնութեան. սեռային իմաստով՝ վախը տոհմապղծումին՝ incesteին: Օտարը, ըսենք՝ Օտարուհին՝ չեն միայն վտանգի ու կորուսման վայրը: «Մեղեդիներ»ու երկրորդ իսկ հատուածը «Լճին ժամը» կը պատմէ ոճիրը հարուստ ա՛յն գիւղացիին, որ գեղեցիկ աղջիկը միակ յարմար հարսն էր նկատած իր կտրիճ տղուն, ու պսակած՝ քոյր ու եղբայր: Հարկ կա՞յ աւելցնելու, որ, ինչպէս տարաշխարհի ախտով լճի ապականման հե­քիաթին մէջ, հոս եւս անէ՛ծք կը սպասէ գիւղին: Եւ եթէ Օտարի ախտը կը ցամ­քեցնէ գիւղին լիճը, տոհմապղծումի արարքը կը սրբուի միայն անիծեալներու կլանումովը, անհետացումովը՝ լիճի ընդերքներուն:


Ն
ԱՐԴԵԱՆ ԳՈՐԾԸ՝ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԲԱՑԱԿԱՅԻՆ, ՄԱՀՈՒԱՆ


Կարելի է մանրամասնել
, խորացնել հպանցիկ այս վերլուծական մատնանշումները: շատ հեռու պիտի տանէին անոնք վերլուծումն ու վերլուծողը: Այսքանը բաւ չէ՞ սակայն հաստատելու համար, որ տարաշխարհի Ախտին ու Սեփականի պղծումին զոյգ վախերը կը խեղդեն ներկայ անհատ դառնալու (այս բանաձեւի զոյգ իմաստներով) ամէն կարելիութիւն՝ նարդեան ներաշխարհին համար: Այսքանը բաւ չէ՞, նոյնպէս, հաստատելու համար որ բոլոր արտադրութիւնները Նարդեան այս ներաշխարհին՝ պիտի յատկանշուին իրենց յղացումովը՝ Աղէտին նախորդող աշ­խարհին, որ հեքիաթ է՝ անիրական, անչափահաս ու անսեռային: Նարդունիի գործը այս գինը պիտի վճարէ՝ իր վաւերականութիւնը վաստկելու համար. անվաւերական է իբր հեքիաթ, իբր հնագիտական առարկայ, իբր գեղօր (bibelot): իբր վկայութիւն՝ բացակայէն, անհատի նախապատմութենէն, նախաղէտէն: Ասկէ՝ իր դաշնութիւնը, կշռութային, փոխաբերային իր դասական բայց իրապէ՛ս գեղագիտական յատկանիշերը: Բաներ, որոնցմէ զուրկ է, տեսանք, շուշանեանի աշ­խարհը: Ասկէ՝ նաեւ՝ նարդեան աշխարհի թափանցիկութիւնը, ըսինք՝ միամտութի՛ւնը՝ իր ցաւը, իր վէրքը պոռացած պահերուն: Եւ ասիկա՝ դարձեալ հակադրաբար շուշանեանի մը: Բայց, ահաւասիկ, այդ ցաւն ու վէրքը բացակայութիւն մըն է, չգոյութիւնն է մարդուն՝ որ Նարդունիի բժշկագիտական դասագիրքերն իսկ «չափահաս անհատ» կը կոչեն: ու ցաւով ու խոր հասկացողութեամբ կը հաստա­տենք, վերջացնելու համար, որ Նարդունի անհատը չէ վերապրած, անդրապրած՝ իր գիւղին մահէն, իր նշանածին մահէն, Ապրիլ ամիսէն անդին: Կեռասի մահէն անդին: Եւ նարդեան գրականութիւնը էապէս՝ կեանքը ամէն գնով շարունակելու, երկարաձգելու, ապրելո՛ւ այս անկարելիութեան ողբերգականսակայն նաեւ ախտաբանականպատմութիւնն է միայն:

(Թիւ 11-12, 1987)

­

 

յաջորդ
ԲԱՌԱՇԽԱՐՀ